พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ ร้องขอความเห็นใจ เป็นผู้ได้รับผลกระทบ

พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ ร้องขอความเห็นใจ เป็นผู้ได้รับผลกระทบ

พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ ร้องขอความเห็นใจ เป็นผู้ได้รับผลกระทบ แม้ดำเนินการถูกต้องทุกอย่างตามกฎหมาย ยืนยันฐานะการเงินแข็งแกร่ง ลูกค้ามั่นใจได้

กรุงเทพมหานคร, 11 ตุลาคม 2566: จากกรณีคำพิพากษาในคดี เดอะเม็ท คัดค้านการให้ความเห็นชอบรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการ 125 สาทร นั้น บริษัท พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (PMTP)  ในฐานะผู้พัฒนาโครงการ 125 สาทร ขอชี้แจงว่า บริษัทฯ มิใช่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยตรง แต่เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากผลแห่งคดี เนื่องจากศาลปกครองกลางมี        คำพิพากษาว่า เอกสารการคำนวณตัวเลข พื้นที่อาคารสำหรับคำนวณอัตราส่วนอาคารต่อพื้นที่ที่ดิน (FAR) ของโครงการเดอะ เม็ท ไม่ถูกต้อง

สืบเนื่องจาก PMTP ได้รับเอกสารยืนยันอย่างเป็นทางการจาก สนย. กรุงเทพมหานคร ซึ่งแสดงพื้นที่อาคารสำหรับคำนวณอัตราส่วนอาคารต่อพื้นที่ที่ดิน ของโครงการเดอะ เม็ท  และเชื่อมั่นในความถูกต้องของรายการคำนวณนั้น จึงนำไปใช้ในการจัดทำรายงานศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของโครงการ 125 สาทร ตามระเบียบขั้นตอนที่ถูกต้อง และคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร  การจัดสรรที่ดิน และบริหารชุมชน กรุงเทพมหานคร (คชก.) ได้มีมติอนุมัติ EIA ให้กับโครงการ 125 สาทร  อย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมา ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาว่า พื้นที่อาคารสำหรับคำนวณอัตราส่วนอาคารต่อพื้นที่ที่ดินของโครงการ เดอะเม็ท ไม่ใช่พื้นที่อาคารเดอะ เม็ท ที่ถูกต้อง จึงเป็นเหตุให้ การอนุมัติ EIA โครงการ 125 สาทร รวมถึงใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ได้รับผลกระทบจากคดีนี้

วอนทุกฝ่ายเห็นใจ ยืนยันดำเนินการถูกกฎหมาย

PMTP ขอยืนยันว่า ได้ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างโครงการ 125 สาทร และขออนุมัติ EIA ทุกขั้นตอนตามกฎหมายอย่างถูกต้องทุกประการ รวมทั้งบริษัทฯ ได้มีการตรวจสอบประเด็นทางกฎหมายและได้รับหนังสือราชการยืนยันข้อมูลต่างๆ จากหน่วยงานราชการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง เป็นผลให้การขออนุญาตต่างๆ ผ่านการพิจารณาและอนุมัติเป็นที่เรียบร้อย

PMTP ยืนยันฐานะการเงินยังปึ๊ก ลูกค้ามั่นใจได้

PMTP ได้อธิบายถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับลูกค้าและยินดีรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ รู้สึกขอบคุณลูกค้าที่เข้าใจและสนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้บริษัทฯ จะอยู่ในฐานะที่เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบ บริษัทฯ ยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะทำโครงการให้สำเร็จตามกรอบของกฎหมาย และพยายามหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมที่สุด

PMTP ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (TTA) และ พาร์ทเนอร์ จากญี่ปุ่น คือบริษัท คันเดน เรียลตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (KRD) และ บริษัท โทเร คอนสตรัคชั่น จำกัด (TCC) ในการพัฒนาโครงการ 125 สาทร ให้ความมั่นใจกับลูกค้าว่ายังมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง และได้มีการเตรียมแผนสำรองในการดำเนินการก่อสร้างเพื่อให้เกิดผลกระทบกับลูกค้าให้น้อยที่สุด มั่นใจโครงการจะยังคงดำเนินการก่อสร้างจนสำเร็จตามความคาดหมายของผู้พัฒนาโครงการ