BAM รับใบประกาศเกียรติคุณ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS)

BAM

BAM รับใบประกาศเกียรติคุณ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) ในงาน “Climate Care Forum 2023” Time To REDUCE ลด-เพื่อ-โลก

นางวิภาศิริ แสงวัชระกุล ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme : LESS) ในงาน “Climate Care Forum 2023” Time To REDUCE ลด-เพื่อ-โลก ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้ประกอบการเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม หรือ Climate Care Collaboration ที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ

ซึ่ง BAM ได้รับใบประกาศเกียรติคุณดังกล่าวจากการบริหารจัดการขยะและของเสียร่วมกับโครงการ Care The Whale โดยการคัดแยกขยะในอาคารสำนักงานใหญ่เพื่อลดการใช้ทรัพยากรและลดการทิ้งขยะลงสู่ธรรมชาติ เช่น โครงการลดการใช้กระดาษของสำนักงาน โครงการปุ๋ยอินทรีย์จากเศษอาหาร โครงการรีไซเคิลกระดาษใช้แล้ว Tidy Happy Office โครงการแฟ้มกระดาษเอกสาร Reuse ฯลฯ สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ BAM โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา