PEA แนะนำติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว (RCD)

PEA แนะนำติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว (RCD)

PEA แนะนำติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากเครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้าคือสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน แต่อันตรายที่เกิดจากเครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถทำให้ถึงแก่ชีวิต PEA แนะนำให้ติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว (RCD=Residual Current Device คือเครื่องตัดไฟฟ้าอัตโนมัติที่จะตัดวงจรเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านสายเฟสและสายนิวทรัลมีค่าไม่เท่ากัน) ประโยชน์ของเครื่องตัดไฟรั่ว เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้

1.ใช้เพื่อป้องกันอันตรายต่อบุคคลจากการถูกไฟฟ้าดูด

2.ใช้เพื่อป้องกันอัคคีภัยที่อาจเกิดจากไฟฟ้ารั่วในวงจรไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้า

3.ใช้เพื่อตรวจสอบว่ามีจุดใดกระแสไฟฟ้ารั่วลงดิน จะได้แก้ไขต่อไป

ทั้งนี้ หากประชาชนท่านใดต้องการคำแนะนำเรื่องการตรวจสอบระบบไฟฟ้าหรือพบเห็นระบบจำหน่ายของ PEA ชำรุดเสียหายหรืออยู่ในสภาพไม่ปลอดภัยอย่าเข้าใกล้ ให้แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่อยู่ในพื้นที่ของท่าน หรือ โทร. 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง