ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศผล DigiFam Awards ปี 4

DigiFam Awards ปี 4

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและสื่ออินโฟกราฟิก DigiFam Awards ปี 4 ภายใต้หัวข้อ “เปิดใจก่อนเปิดจอ Smart Swipe”

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและสื่ออินโฟกราฟิก DigiFam Awards ปี 4 ภายใต้หัวข้อ “เปิดใจก่อนเปิดจอ Smart Swipe” ชิงถ้วยพระราชทานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมทุนการศึกษารวม 700,000 บาท เพื่อ “รณรงค์เรื่องการใช้สื่อดิจิทัลด้วยทัศนคติที่ดี” ซึ่งในครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ส่งผลงานสื่ออินโฟกราฟิกเข้าร่วมประกวดเป็นปีแรก หลังการนำร่องให้เยาวชนรุ่นนี้ร่วมส่งผลงานคลิปวิดีโอในครั้งที่ผ่านมา โดยมีผลงานเข้าร่วมการประกวดสูงที่สุดตั้งแต่เริ่มโครงการ มากกว่า 1,800 ชิ้น

นายเฉลิมพล ทันจิตต์ รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวว่า “จุดประสงค์ของโครงการ เพื่อรณรงค์เรื่องการใช้สื่อดิจิทัลด้วยทัศนคติที่ดี มีมารยาทในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รู้จักให้เกียรติซึ่งกันและกัน ตลอดจนมีวิจารณญาณในการเลือกรับและส่งข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อส่วนรวม โดยจากการพิจารณาผลงานที่ส่งเข้ามา แสดงให้เห็นว่ากลุ่มเป้าหมายของโครงการ ค้นพบทางออกที่จะใช้สื่อในทางที่ดี”

การประกวดครั้งนี้ มีจำนวนผลงานสื่ออินโฟกราฟิกทั้งหมด 1,607 ผลงาน และสื่อคลิปวิดีโอทั้งหมด 201 เรื่อง โดยผู้ชนะทุกประเภทและทุกระดับจะได้รับถ้วยพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยฯ พร้อมประกาศนียบัตรและทุนการศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

นอกเหนือจากการประกวด DigiFam Awards ปี 4 แล้ว ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ยังได้จัดกิจกรรมด้านวิชาการ เผยแพร่แนวคิดการใช้สื่อที่ดี และแนะนำเทคนิคการผลิตสื่ออินโฟกราฟิกและคลิปวิดีโอ ทั้งรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ เพิ่มโอกาสเข้าถึงทางวิชาการให้กับโรงเรียนที่ห่างไกล โดยจัดกิจกรรม “ดิจิแฟมสัญจร” ให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ รวมทั้งหมด ๑๑ แห่ง

นายเฉลิมพล ทันจิตต์ รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวปิดท้ายว่า “ผมขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของกิจกรรม DigiFam Awards ปี 4 ครั้งนี้ ทั้งผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวด ท่านครูอาจารย์สถาบันการศึกษา และคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่เล็งเห็นความสำคัญและร่วมสนับสนุนกิจกรรม รวมถึงท่านกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และท่านสื่อมวลชนที่ช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี้อย่างกว้างขวาง ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้จะมีส่วนช่วยส่งเสริมทักษะความรู้ในการใช้สื่อดิจิทัลให้ทุกท่านสามารถเป็นแบบอย่าง สร้างสรรค์ประโยชน์สุข และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยของเราอย่างยั่งยืนต่อไป”
DigiFam Awards ปี 4 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” อันเป็นการบริการวิชาการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ตามพระปณิธานขององค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยฯ

สรุปทีมที่ได้รางวัลการประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก ดิจิแฟม อวอร์ดส์ ปี ๔

รางวัลป๊อปปูล่าร์โหวต รับทุนการศึกษา 5,000 บาท และใบประกาศนียบัตร
ประเภทอินโฟกราฟิก เด็กชายสิริชัย แก้วสวรรค์ (โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม จังหวัดชัยนาท)
ประเภทคลิปวิดีโอ เด็กชายสิริชัย แก้วสวรรค์ (โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม จังหวัดชัยนาท)

รางวัลประเภทอินโฟกราฟิก
ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัลพระราชทาน ฯ ทุนการศึกษา 30,000 บาท และใบประกาศนียบัตร
เด็กหญิงปุณณดา นามวงศ์ (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพ ฯ)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับทุนการศึกษา 20,000 บาท และใบประกาศนียบัตร
เด็กชายจิรวัฒน์ คงแก้ว (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับทุนการศึกษา 10,000 บาท และใบประกาศนียบัตร
ทีม DPD2 (โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์ จังหวัดอุบลราชธานี)

รางวัลชมเชย รับทุนการศึกษา 5,000 บาท และใบประกาศนียบัตร
ทีมสภานักเรียน SatitSkru (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา) และ เด็กชายสิริชัย แก้วสวรรค์ (โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม จังหวัดชัยนาท)

ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัลพระราขทาน ฯ ทุนการศึกษา 30,000 บาท และใบประกาศนียบัตร
ทีม Design Insight (โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับทุนการศึกษา 20,000 บาท และใบประกาศนียบัตร
ทีม TinkerBell (วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) กรุงเทพ ฯ)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับทุนการศึกษา 10,000 บาท และใบประกาศนียบัตร
ทีม THASAI FILM (โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

รางวัลชมเชย รับทุนการศึกษา 5,000 บาท และใบประกาศนียบัตร
ทีม Lord.zosoul (วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) กรุงเทพ ฯ) และ ทีม The Online Adventurer (โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา)

ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าและประชาชนทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัลพระราขทาน ฯ ทุนการศึกษา 30,000 บาท และใบประกาศนียบัตร
ทีม NewBie (วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) กรุงเทพ ฯ)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับทุนการศึกษา 20,000 บาท และใบประกาศนียบัตร
นางสาววราภร สารีวงษ์ (วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ จังหวัดอุดรธานี)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับทุนการศึกษา 10,000 บาท และใบประกาศนียบัตร
ทีม Double P (จังหวัดอุทัยธานี)

รางวัลชมเชย รับทุนการศึกษา 5,000 บาท และใบประกาศนียบัตร
ทีม Flashlight (มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพ ฯ) และทีม Do DD (จังหวัดนนทบุรี)

รางวัลประเภทคลิปวิดีโอ

ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัลพระราขทาน ฯ ทุนการศึกษา 80,000 บาท และใบประกาศนียบัตร
ทีม ฝูง บิณ ห้า (โรงเรียนลาซาล กรุงเทพ ฯ)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับทุนการศึกษา 40,000 บาท และใบประกาศนียบัตร
เด็กหญิงวรัทยา สินภิบาล (โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
ทีม Venus (โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม จังหวัดนครปฐม)

รางวัลชมเชย รับทุนการศึกษา 10,000 บาท และใบประกาศนียบัตร
ทีม Bossy (โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จังหวัดนนทบุรี) และทีม 3KRI TAYANA (โรงเรียนลาซาล กรุงเทพ ฯ)

ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัลพระราขทาน ฯ ทุนการศึกษา 80,000 บาท และใบประกาศนียบัตร
ทีม WNY (โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม จังหวัดสระแก้ว)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับทุนการศึกษา 40,000 บาท และใบประกาศนียบัตร
ทีม CNR No.1 (โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพ ฯ)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
ทีม Number 1 Number God (โรงเรียนตะพานหิน จังหวัดเพชรบูรณ์)

รางวัลชมเชย รับทุนการศึกษา 10,000 บาท และใบประกาศนียบัตร
ทีม DP Film (โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา จังหวัดอุบลราชธานี) และทีมเด็กดอนเจดีย์ (โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ จังหวัดกาญจนบุรี)

ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าและประชาชนทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัลพระราขทาน ฯ ทุนการศึกษา 80,000 บาท และใบประกาศนียบัตร
ทีม Trust me (มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กรุงเทพ ฯ)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับทุนการศึกษา 40,000 บาท และใบประกาศนียบัตร
ทีม บูบู่ตะลุ่มจุ่มโบ๊ะ (มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพ ฯ)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
ทีม แมรี่ซู (จังหวัดเชียงราย)

รางวัลชมเชย รับทุนการศึกษา 10,000 บาท และใบประกาศนียบัตร
ทีม Smart Swipe (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี กรุงเทพ ฯ) และทีมสยาม สินภิบาล (จังหวัดนครศรีธรรมราช)