PEA สนองนโยบายกระทรวงมหาดไทย ขยายระยะเวลาการงดจ่ายค่าไฟฟ้า

PEA สนองนโยบายกระทรวงมหาดไทย ขยายระยะเวลาการงดจ่ายค่าไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สนองนโยบายกระทรวงมหาดไทย

ขยายระยะเวลาการงดจ่ายไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ดำเนินการตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ที่มีมาตรการให้ลดภาระและบรรเทาค่าใช้จ่ายในครัวเรือนแก่กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ซึ่งมีประชาชนที่จะได้ประโยชน์จากนโยบายนี้กว่า 6 ล้านราย โดยมีรายละเอียด ดังนี

– เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ที่มียอดการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 บาทต่อเดือน

– PEA ขยายระยะเวลาการงดจ่ายไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 3 บิลเดือน

– ระยะเวลาตั้งแต่บิลค่าไฟฟ้าประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 – พฤศจิกายน 2567

ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มียอดค้างชำระก่อนบิลเดือนพฤศจิกายน 2566 จะเป็นไปตามมาตรการเดิมของ PEA ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าว / ภาพ : กองสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร