อบจ.นนทบุรี เตรียมจัดกิจกรรมใหญ่Green & Cleanโรงเรียนสีเขียวปีที่ 5

อบจ.นนทบุรี เตรียมจัดกิจกรรมใหญ่Green & Cleanโรงเรียนสีเขียวปีที่ 5

จังหวัดนนทบุบรี แถลงข่าวการจัดกิจกรรม งานสิ่งแวดล้อมศึกษา “Green & Clean โรงเรียนสีเขียว ปีที่ 5″ ตามโครงการคลองสวยน้ำใส ซึ่งเป็นงานที่จัดแสดงผลงาน นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนนนทบุรี การให้ความรู้ สร้างจิตสำนึก การรับรู้ การมีส่วนร่วม และการสร้างในการดูและรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นงานที่ได้จัดทำขึ้นในทุกๆ ปี และการจัดงานในปีนี้เป็นครั้งที่ 15 ได้เกียรติ คุณอุดร  ระโหฐาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี, นางสุพรรณิการ์ พงศ์ผาสุก ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางบัวทอง, ดร.อมรา ปฐฏิญโญบูรณ์ อุปนายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์ ร่วมงาน (วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี)

คุณอุดร ระโหฐาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กล่าวถึงที่มาของการจัดงานสิ่งแวดล้อมศึกษา “Green & Clean โรงเรียนสีเขียว ปีที่ 5” ตามโครงการคลองสวยน้ำใสในปีนี้

จังหวัดนนทบุรี มีภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาปัจจุบันเป็นเมืองซึ่งรองรับ ความเจริญเติบโตของกรุงเทพฯ ด้านหนึ่งส่งผลดีในเชิงเศรษฐกิจ แต่ในอีกด้านหนึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัด แม่น้ำ คูคลองซึ่งแต่เดิมเคยใสปัจจุบันเริ่มเน่าเสีย หลายแห่งได้รับ

ผลกระทบ ด้วยความเป็นจังหวัดท้ายน้ำ จึงมีปัญหามลพิษทางน้ำค่อนข้างรุนแรง ในปี 2549 จังหวัดนนทบุรีได้จัดทำโครงการคลองสวยน้ำใสขึ้น เพื่อสร้างจิตสำนึก การรับรู้ การมีส่วนร่วม และการสร้างนวัตกรรมแนวคิดใหม่ การศึกษา สืบสาน และรักษาต่อยอดแนวทางศาสตร์ของพระราชาในงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเน้นไปที่กลุ่ม เยาวชน ครู อาจารย์ ผู้บริหารและสถาบันการศึกษา รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นต้นแบบในการแสดงพลังของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และร่วมต่อยอดส่งต่อไปยังรุ่นต่อไป การจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จังหวัดได้ให้ความสำคัญกับกำลังสำคัญในการปลูกฝั่ง หวงแหน และรักษาสิ่งแวดล้อม ต่อยอดเป็นพลังสำคัญของประเทศต่อไป

ด้าน ผอ. สุพรรณิการ์ พงศ์ผาสุก ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางบัวทอง กล่าวว่า

“ในปีนี้กิจกรรมเน้นไปที่กลุ่ม เยาวชน ครู อาจารย์ ผู้บริหารและสถาบันการศึกษา รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นต้นแบบในการแสดงพลังของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และร่วมต่อยอดส่งต่อไปยังรุ่นต่อไป การจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จังหวัดได้ให้ความสำคัญกับกำลังสำคัญในการปลูกฝัง หวงแหน และรักษาสิ่งแวดล้อม ต่อยอดเป็นพลังสำคัญของประเทศต่อไป สำหรับกิจกรรมงานสิ่งแวดล้อมศึกษา “Green & Clean โรงเรียนสีเขียว ปีที่ 5” ตามโครงการคลองสวยน้ำใส ในปีนี้ เราได้กำหนดกรอบแนวความคิด Let’s make it together “ร่วมคิด ร่วมทำ สู่ความยั่งยืน”การรวมพลังของเยาวชนนนทบุรี กับไอเดียสร้างสรรค์ นวัตกรรม สู่การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนเราได้รับเกียรติจากหน่วยงานเอกชนหลายหน่วยงาน เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สมาคมยุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ผู้จัดทำ แอปพลิเคชันคำนวณคาร์บอนฟุนพริ้นท์ Net Zero Man และอีกหลายหน่วยงานที่จะมาร่วมนำเสนอความรู้ในงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน รวมถึง โรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โรงเรียนในสังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาจังหวัดนนทบุรี โรงเรียนเอกชนจังหวัดนนทบุรี และทั้งหมดนี้เป็นการรวมพลังที่สำคัญของจังหวัดนนทบุรี

ดร.อมรา ปฐภิญโญบูรณ์ อุปนายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี

ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์ เผยถึงกิจกรรมน่าสนใจภายในงาน ภายในงานจัดพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนและนำเสนอผลงานของ สถาบันการศึกษา ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาในงานด้าน สิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดความคิด การสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เติบโตเป็นกำลังสำคัญต่อการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืนต่อไป และการดำเนินกิจกรรมภายในงาน มุ่งสร้างจิตสำนึกเรื่องสิ่งแวดล้อม และในปีนี้ได้นำเอาแนวความคิด การขับเคลื่อนงานสู่เป้าหมายการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ประเทศไทยได้กำหนดให้เป็นนโยบายในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ (17 เป้าหมาย) โดยเฉพาะมิติด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการวางเป้าหมายให้ การมีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึงทุกพื้นที่ รวมถึงเลือกใช้สินค้าอุปโภค และบริโภคที่เป็นมิตรต่อโลก สิ่งแวดล้อม การใช้ชีวิตที่ไม่กระทบต่อสภาพอากาศแปรปรวนปัญหาโลกร้อน ทะเล ป่าไม้ ภูเขา สัตว์ป่า เพื่อทำให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ เพื่อส่งต่อให้โลกและสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ลูกหลานและคนรุ่นต่อไป

ด้านกิจกรรมงานสิ่งแวดล้อมศึกษา “Green & Cleanโรงเรียนสีเขียวปีที่ 5″  อื่นๆ ภายในงานยังประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา, การออกบูทจัดแสดง งานและนวัตกรรมที่ต่อยอดไปสู่งานด้านสิ่งแวดล้อมของสถาบันการศึกษาจังหวัดนนทบุรี โดยมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมกว่า 70สถาบัน มีผลงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ Make Use Return และนวัตกรรมกว่า 800 ผลงานมาแสดงนอกจากนี้ยังมีงานเสวนา บทบาทของเยาวชนต่อการขับเคลื่อนประเทศสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” (SDGs) และ “ความเข้าใจคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในโรงเรียน”รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ในงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา

กิจกรรมงานสิ่งแวดล้อมศึกษา”Green & Clean โรงเรียนสีเขียว ปีที่ 5″ ตามโครงการคลองสวยน้ำใส จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2566 ชั้น 4 เวสต์เกตฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต เป็นรวมพลังของนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี เป็นกิจกรรมที่นำเสนอนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ แนวความคิด ไอเดียสร้างสรรค์ งานด้านสิ่งแวดล้อม และทั้งหมดนี้เป็นฝีมือและความสามารถของเยาวชนนนทบุรี พลังเล็กๆ ของเยาวชน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยนสร้างสรรค์โลกใบนี้ให้ยั่งยืนสืบไป