SE จับมือ LSC จัดงาน SPU Hackfest 2.0 : Smart City

SE จับมือ LSC จัดงาน SPU Hackfest 2.0 : Smart City

SE จับมือ LSC จัดงาน SPU Hackfest 2.0 : Smart City เฟ้นหาเด็กเก่ง ปิ๊งไอเดียธุรกิจตามแนวคิด “เมืองอัจฉริยะ”

คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ ร่วมมือกับ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัด งาน SPU Hackfest 2.0 : Smart City ปลุกพลังสร้างสรรค์ของเยาวชนคนรุ่นใหม่ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันเสนอไอเดียสินค้านวัตกรรม พร้อมดึงเหล่าวิทยากรนักธุรกิจตัวจริง ประสบการณ์ จริง มาร่วมสัมมนาให้ความรู้เพิ่มทักษะการปฏิบัติในการเริ่มต้นธุรกิจ และการพัฒนานวัตกรรม

ผศ.ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย คณบดีคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ กล่าวว่า “ทางคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ ได้ร่วมมือกับ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดงาน SPU Hackfest 2.0 : Smart City โดยมีความมุ่งหวังที่จะส่งเสริมศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักเรียนเเละนักศึกษาที่เข้าร่วม ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนา Smart City ในยุคที่เต็มไปด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เเละความเจริญเติบโตของเมือง ตามเเนวคิดของ “เมืองอัจฉริยะ” ซึ่งมีความคาดหวังว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่จะสามารถเเก้ปัญหาเหล่านี้ได้ในอนาคต ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณศักดิ์ดา เหลืองสกุลทอง Innovation Manager, True Lab  ผศ.ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด ผู้เชี่ยวชาญด้าน Sustainable management and Green Building  ดร.วิชิต โสภารักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม /Green Building มาร่วมเป็นคณะกรรมการแข่งขันในครั้งนี้ รวมถึงมีผู้ประกอบการตัวจริงที่ประสบความสำเร็จในแวดวงธุรกิจ และวิทยากรจากหลากหลายสาขาองค์กร มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียนนักศึกษา ได้เรียนรู้การจัดทำธุรกิจจำลองเชิงนวัตกรรม ตามโปรแกรมการเรียนรู้ที่ใช้ความร่วมมือกับผู้ประกอบการเครือข่าย การจำลองสถานการณ์ และการเริ่มต้นพัฒนานวัตกรรม ก่อนนำความรู้มาต่อยอดผลงานในการแข่งขัน

ผศ.ดร.ธรินี มณีศรี คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน กล่าวว่า วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารระบบโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก การจัดงาน SPU Hackfest 2.0 : Smart City ในครั้งนี้ ทางวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนไอเดียความคิดสร้างสรรค์ในการทำธุรกิจของเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ เพราะถึงอย่างไรก็ตาม งานด้านโลจิสติกส์ฯ ของเราก็มีความสอดคล้องกับการทำธุรกิจในเชิงรูปธรรม เนื่องจากการขนส่งสินค้าสินค้าอย่างมืออาชีพ รวดเร็ว ปลอดภัย จะช่วยให้สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าของผู้ประกอบการ  สามารถให้บริการที่เหนือกว่า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า อีกทั้งยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้านั้นๆ ได้อีกด้วย

ทั้งนี้ มีนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษา และนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจากสถาบันต่างๆ สนใจเข้าร่วมแข่งขันเสนอไอเดียสินค้านวัตกรรม ภายใต้หัวข้อ Smart City มากกว่า 250 คน โดยการแข่งขันระดับมัธยมศึกษา ทีม USST โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ คว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม We are Anostrash โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี  และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ ทีม LakeATECH จาก โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ


#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #DEK67 #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #SE #LSC #คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ #วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน