บริษัท Welala พัฒนาเทคโนโลยีด้านพันธุศาสตร์ ดูแลสุขภาพคนไทย

บริษัท Welala พัฒนาเทคโนโลยีด้านพันธุศาสตร์ ดูแลสุขภาพคนไทย

บริษัท Welala ผู้ให้บริการโซลูชันด้านการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคลในระดับ DNA ภายใต้การบริหารของ ดร.พงษธร โชติเกษมศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประกาศเพิ่มการลงทุน 7 ล้านบาท เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจพันธุกรรม Epigenetics ให้มีความแม่นยํามากขึ้น

ดร.พงษธร กล่าวว่า “เหตุผลที่ทำให้มนุษย์แต่ละคน มีความแตกต่างกัน แม้กระทั่งเป็นฝาแฝดกัน ต่อให้อาศัยอยู่ในสถานที่เดียวกันก็ตาม เทคโนโลยีทำให้รู้ว่า มนุษย์แต่ละคน ต้องการโซลูชั่นที่แตกต่างกัน ในการที่จะรักษาสุขภาพดี ๆ ไว้ ถึงแม้อายุจะเพิ่มขึ้นก็ตาม วิธีการทางพันธุศาสตร์นี้ เราเรียกกันว่า Epigenetics ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงของยีนจากการใช้ชีวิต และ สภาพแวดล้อม โดยใช้เพียงเลือดไม่กี่หยด ด้วยเทคโนโลยีนี้ เราจะสามารถสร้างแผนไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตตรงกับความต้องการของแต่ละบุคคลได้ ซึ่งในอนาคตประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมสูงวัย แต่ทุกคนก็สามารถคงความอ่อนเยาว์ไว้ให้นานที่สุดเท่าที่ทำได้”

นอกจากนี้ บริษัท Welala ยังมีแผนที่จะขยายตลาดไปยังประเทศต่าง ๆ  เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ เป็นต้น

วิธีการ Epigenetics นี้ จะช่วยให้การวัดค่าต่างๆ เช่น อายุขัยทางชีวภาพ ความยาวเทโลเมียร์ และอัตราเร่งความชรา แม่นยําขึ้นถึง 2 เท่า  จะช่วยวางแผนการดูแลสุขภาพให้กับคนไทยได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจําเป็นอย่างยิ่งในช่วงที่ไทยกําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

ดร.พงษธร กล่าวเพิ่มเติมว่า เป้าหมายของ Welala คืออยากให้คนไทยมีสุขภาพดีและอายุยืนที่สุดในโลก ด้วยการเข้าถึงเทคโนโลยีตรวจสุขภาพที่ล้ำสมัยในระดับ DNA ได้ง่ายและทั่วถึง


นอกจากนี้ Welala ยังมีบริการอื่นๆ อีก อาทิ ชุดตรวจ DNA Premium, ชุดตรวจ HPV, ชุดตรวจคัดกรองมะเร็ง, ชุดตรวจ Vitamin DNA เป็นต้น โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมศักยภาพให้คนไทยสามารถตัดสินใจดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น