พบกับงานแข่งขันราคาประมูลทรัพย์เด่น น่าลงทุนจาก Krungthai NPA

แบบวิธียื่นซองเสนอราคา (Sealed Bid)

การแข่งขันราคาอาคารสำนักงานในโครงการ เอสวี ซิตี้
ทำเลเด่นบนถนนพระรามที่ 3 รหัสทรัพย์สิน 51BK031100155

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566

ณ บมจ.ธนาคารกรุงไทย อาคาร 2 (สุขุมวิท) ชั้น 7 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

กำหนดราคาขั้นต่ำ 727,000,000 บาท (เจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ 02-111-1111 / Krungthai NPA Application / https://npa.krungthai.com


หมายเหตุ :

  • ธนาคารประกาศขายทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นตามสภาพปัจจุบัน โดยมีเงื่อนไขการขายทรัพย์ว่า หากต่อมาการขายทรัพย์เป็นอันต้องยกเลิก เพิกถอน ซึ่งธนาคารได้ชี้แจงไว้แล้ว ผู้เสนอราคาจะไม่ถือเป็นเหตุที่ในการเรียกค่าเสียหายใดๆ จากธนาคาร
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการแข่งขันหรือไม่ขายทรัพย์ในเวลาใดๆ ก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งแสดงเหตุผลให้ทราบ ตลอดจนความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์ ผู้ซื้อจะต้องทำการตรวจสอบข้อมูลและสภาพทรัพย์สินด้วยตนเองก่อนเสนอซื้อ
  • เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด (โปรดศึกษาเงื่อนไข และหลักเกณฑ์อื่นๆ ของธนาคารก่อนเสนอราคา)