กสทช. กับบริการโทรคมนาคมพื้นฐานที่ทั่วถึงและประโยชน์เพื่อสังคม

กสทช. กับบริการโทรคมนาคมพื้นฐานที่ทั่วถึงและประโยชน์เพื่อสังคม

กสทช. กับภารกิจบริการโทรคมนาคมพื้นฐานที่ทั่วถึงและประโยชน์เพื่อสังคม
(
Universal Service Obligation : USO)

การจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม หรือ USO (Universal Service Obligation) ถือเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสำนักงาน กสทช.ในฐานะผู้บริหารคลื่นความถี่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการส่งเสริมให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานครอบคลุม ทั่วถึง ทุกพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนทุกคนรวมถึงผู้ด้อยโอกาสในสังคมและประชาชนในชนบทห่างไกล สามารถเข้าถึงบริการโทรคมนาคมพื้นฐานได้โดยสะดวก ในอัตราค่าบริการที่เหมาะสม และสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันทั่วทั้งประเทศ เพื่อลดช่องว่างหรือความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประชาชนโดยไม่กระทบต่อการแข่งขันเสรีและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงภารกิจในการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการโทรคมนาคมขั้นพื้นฐานและบริการเพื่อสังคม หรือ USO มากยิ่งขึ้น งบประมาณที่นำมาใช้ในการดำเนินภารกิจ USO มาจากไหน และกองทุน กทปส. ช่วยขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างไร หาคำตอบ และไขทุกข้อสงสัยได้ใน “กทปส. ส่งต่อพลังหนุน ส่งทุนสร้างงานวิจัย” EP.2 : กสทช. ส่งต่อโอกาสเพิ่มความเท่าเทียมในสังคม” Link : https://www.youtube.com/watch?v=gFQlUz_0WeE

#สำนักงานกสทช. #กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ #BTFP


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดตามรายละเอียดการยื่นขอรับทุน ได้ที่ Website: https://btfp.nbtc.go.th/ Facebook: https://www.facebook.com/BTFPNEWS