“สืบสาน รักษา ต่อยอด” กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

“สืบสาน รักษา ต่อยอด” กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

“สืบสาน รักษา ต่อยอด” กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินโครงการ ๙ ; ๑๐ ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชปณิธานในการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” แนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ ให้เป็นกลไกสร้างความยั่งยืน เกิดความเข้มแข็งในชุมชน โดยได้หมู่บ้านที่สามารถเป็นต้นแบบในการน้อมนำแนวพระราชดำริมาดำเนินเป็นวิถีชีวิตจนสามารถพัฒนาความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งหมู่บ้านที่ชนะเลิศจำนวน ๑๘ หมู่บ้าน จาก ๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จันทบุรี เพชรบุรี เชียงใหม่ สกลนคร นครพนม และจังหวัดนราธิวาส โดยเผยแพร่วิดิทัศน์ความสำเร็จของหมู่บ้านต้นแบบจังหวัดต่างๆ ดังนี้

สัมภาษณ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ปฐมบท

จันทบุรี

เชียงใหม่

ฉะเชิงเทรา

นราธิวาส

สกลนคร

เพชรบุรี