สำนักงาน กปร. ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

สำนักงาน กปร. ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติผลสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “ดิน น้ำ ป่าไม้ พลังงานทดแทน สมดุลสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ในงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙ และงานประชุม International on Biodiversity ๒๐๒๓ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศ์ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริสู่ประชาชน สร้างความตระหนักรู้ และความซาบซึ้งในพระราชกรณียกิจ พร้อมน้อมนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม อันเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติสืบต่อไป