เจาะลึกที่มาเงินทุน กทปส. พร้อมเปิดกรอบการจัดสรรทุน ปี 2567

เจาะลึกที่มาเงินทุน กทปส. พร้อมเปิดกรอบการจัดสรรทุน ปี 2567

เจาะลึกที่มาเงินทุน กทปส. พร้อมเปิดกรอบการจัดสรรทุน ปี 2567 เตรียมทุ่ม 1.5 พันล้าน หนุนภารกิจสร้างประโยชน์สู่สาธารณะ

จากความมุ่งมั่นที่จะพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
ให้ช่วยยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน สร้างประโยชน์สู่สังคม และส่งเสริมการพัฒนาประเทศ กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ “กทปส.” จึงได้มีการจัดสรรเงินทุนปีละนับพันล้านบาทเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมที่สร้างประโยชน์สู่สาธารณะมาอย่างต่อเนื่อง โดยตลอด 12 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้งกองทุนจนถึงปัจจุบัน กทปส. ได้จัดสรรเงินทุนสนับสนุนไปแล้วมากกว่า 500 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 57,000ล้านบาท ครอบคลุมทั้งโครงการด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

สำหรับในปี 2567 นี้ กทปส. ได้กำหนดกรอบการจัดสรรเงินกองทุน โดยแบ่งเป็นทุน 3 ประเภท
คือ ทุนประเภทที่ 1 ทุนแบบเปิดกว้าง กรอบวงเงิน 300 ล้านบาท ทุนประเภทที่ 2 เป็นทุนตามนโยบายคณะกรรมการบริหารกองทุน แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ทุนมุ่งเป้า กำหนดกรอบวงเงินไว้ที่ 600 ล้านบาท และทุนต่อเนื่อง กำหนดกรอบวงเงินไว้ที่ 100 ล้านบาท และทุนประเภทที่ 3 ทุนสำหรับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กำหนดกรอบวงเงินไว้ที่ 500 ล้านบาท

เงินทุนเหล่านี้มาจากไหน มีกระบวนการจัดสรรเงินกองทุนอย่างไร หาคำตอบได้ในรายการ “กทปส. ส่งต่อพลังหนุน ส่งทุนสร้างงานวิจัย” EP.3 : กทปส. ส่งต่อพลังหนุนส่งทุนสร้างสรรค์สังคมไทย

#สำนักงานกสทช. #กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ #BTFP

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดตามรายละเอียดการยื่นขอรับทุน ได้ที่

Website: https://btfp.nbtc.go.th/ Facebook: https://www.facebook.com/BTFPNEWS