มช.เปิด3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง จากคณะเภสัชศาสตร์

มช.เปิด3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง จากคณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย CMU Lifelong  วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต เปิดหลักสูตรให้แก่ผู้ที่มีความสนใจอยากเรียนต่อ ป.โท ด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มช. ผู้ที่อยากเป็นเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางเป็นของตัวเอง อยากทำธุรกิจสปาเสริมความงาม หรือเป็นผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์อยู่แล้วแต่อยากเรียนรู้การขึ้นทะเบียนเครื่องสำอางก่อนขาย สามารถเลือกเรียนหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการกับ 3 หลักสูตรเครื่องสำอางจากสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะเภสัชศาสตร์ มช. สามารถรับรองสมรรถนะและสะสมหน่วยกิต ป.โท มช. ล่วงหน้าได้

1.วิทยาศาสตร์ขั้นสูงในการดูแลผิวพรรณและสุขภาวะผิว รุ่นที่ 2 (Advanced knowledge in skin care science and skin wellness Batch 2)

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี งานวิจัย นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อดูแลสุขภาพผิว เสริมสร้างสุขภาพผิวและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผิวในเชิงลึกในระดับชีวโมเลกุล และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเวชสำอางที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย

หลักสูตรนี้สามารถเรียนเพื่อการเก็บสะสมหน่วยกิตและรับรองสมรรถนะ สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะเภสัชศาสตร์ได้ โดยเปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 ธ.ค. 66 เวลา 16:30 น. เริ่มอบรมวันที่ 1 ม.ค. 67 เวลา 08:30 น. ถึง 30 ก.ย. 67 เวลา 16:30 น. โดยเรียนออนไลน์ร่วมกับการเรียน on-site (ในบางหัวข้อ) มีค่าใช้จ่าย 17,100 บาท หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีความสนใจด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเวชสำอาง สมัครได้ที่ https://bit.ly/skin-care_science

2.วิทยาศาสตร์แห่งความงามและผลิตภัณฑ์สปา รุ่นที่ 2 (Cosmetology and spa products Batch 2)

หลักสูตรนี้เป็นการมุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานของการแต่งหน้าและผลิตภัณฑ์สปา ได้แก่ ประวัติความเป็นมาของการแต่งหน้า ทฤษฎีสี การเล่นสีสัน และการประยุกต์ใช้ในการแต่งหน้า รวมทั้งโครงสร้างของใบหน้าและดวงตาที่เกี่ยวข้องกับการแต่งหน้าเพื่อความงาม การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว และอุปกรณ์การแต่งหน้าและเทคนิคสำคัญสำหรับการแต่งหน้าขั้นพื้นฐาน รวมถึงหลักการของสุคนธบำบัด น้ำมันหอมระเหยที่ใช้ในสุคนธบำบัด กลไกการออกฤทธิ์ของน้ำมันหอมระเหย ความปลอดภัยในการใช้น้ำมันหอมระเหย วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์สุคนธบำบัด การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุคนธบำบัด สปาและผลิตภัณฑ์สปา เทคโนโลยีใหม่ในการใช้น้ำมันหอมระเหย

หลักสูตรนี้สามารถเรียนเพื่อการเก็บสะสมหน่วยกิตและรับรองสมรรถนะ สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะเภสัชศาสตร์ เหมาะสำหรับผู้ที่มีความสนใจด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเวชสำอาง เปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 ธ.ค. 66 เวลา 16:30 น. เริ่มอบรมวันที่ 1 ม.ค. 67 เวลา 08:30 น. ถึง 30 ก.ย. 67 เวลา 16:30 น. เรียนออนไลน์ร่วมกับการเรียน on-site (ในบางหัวข้อ) มีค่าใช้จ่าย 28,600 บาท สมัครได้ที่ https://bit.ly/cosmetology_spa

3.เทคโนโลยีขั้นสูงเกี่ยวกับเครื่องสำอางและงานขึ้นทะเบียนที่เกี่ยวข้อง รุ่นที่ 2 (Advanced technologies of cosmetics and regulations Batch 2)

ลักสูตรนี้ เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ โดยมุ่งเน้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเวชสำอางด้วยขั้นตอนและวิธีการที่ถูกต้อง เป็นไปตามข้อกำหนด/มาตรฐาน ซี่งส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ สามารถพัฒนาตำรับและการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง/เวชสำอางรูปแบบต่าง ๆ มีทักษะกระบวนการเพื่อศึกษาก่อนตั้งตำรับ มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบพื้นฐานในตำรับ การทดสอบทางกายภาพ เคมีกายภาพ และความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยแก่ผู้บริโภค

หลักสูตรนี้สามารถเรียนเพื่อการเก็บสะสมหน่วยกิตและรับรองสมรรถนะ สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะเภสัชศาสตร์ เหมาะสำหรับผู้ที่มีความสนใจด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเวชสำอาง เปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 ธ.ค. 66 เวลา 16:30 น. เริ่มอบรมวันที่ 1 ม.ค. 67 เวลา 08:30 น. ถึง 30 ก.ย. 67 เวลา 16:30 น. เรียนออนไลน์ร่วมกับการเรียน on-site (ในบางหัวข้อ) 37,600 บาท สมัครที่ https://bit.ly/technologies_cosmetics


ทั้งนี้ นักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่า รับส่วนลดค่าบำรุงมหาวิทยาลัยอีก 600 บาท ในหลักสูตรที่มียอดชำระ 5,000 บาทขึ้นไป สามารถผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตในเครือธนาคารกรุงศรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line OA : @CMULifelong