สถาบันปิดทองหลังพระฯ พร้อมคณะแพทยศาสตร์จากหลายสถาบันฯ

สถาบันปิดทองหลังพระฯ พร้อมคณะแพทยศาสตร์จากหลายสถาบันฯ

ผ่าตัดต้อกระจกถวายเป็นพระราชกุศลเมื่อ 17 ธันวาคม 2566 นายกฤษฎา  บุญราช ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯได้เดินทางมาร่วมกับหน่วยงานราชการและเอกชนในจังหวัดน่านพร้อมภาคีเครือข่าย เพื่อเปิดโครงการบริการรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจกเพื่อน้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศลฯแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่วัดนิโครธาราม อำเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน

ซึ่งเป็นการดำเนินการครั้งที่ 11 ต่อเนื่องจาก ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล อดีตประธานสถาบันฯได้ริเริ่มไว้โดยสถาบันปิดทองหลังพระฯได้ประสานงานกับมูลนิธิพอ.สว.  มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และคณะแพทยศาสตร์จากหลายสถาบัน เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดลและโรงพยาบาลเครือข่ายบางปะกอก-ปิยะเวท ฯลฯโดยได้ดำเนินการติดต่อมาตั้งแต่ปี 2554 ในพื้นที่ดำเนินงานของสถาบันปิดทองหลังพระฯทั่วทุกภาค  โดยเริ่มครั้งแรกที่โรงพยาบาลร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุผู้มีปัญหาด้านสายตาจากภาวะต้อกระจก และต้อหิน  หลังจากผ่านการตรวจและคัดกรองแล้ว จำนวนผู้ที่จะต้องทำการรักษา(ผ่าตัด) รวม 95 ราย เป็นพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ทั้งนี้สถาบันปิดทองฯได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการ เป็นค่าอาหารให้ญาติเฝ้าผู้ป่วย  เจ้าหน้าที่  ที่มีหน้าที่ดูแลผู้ป่วย  ยาและอุปกรณ์ที่ไม่สามารถเบิกจาก สปสช.ได้ ฯลฯ ไม่เกินปีละ 300,000 บาท  ถือได้ว่าเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์แก่ประชาชนผู้มีข้อจำกัดเข้าถึงการรักษาเป็นอย่างสูง

ทั้งนี้ นายกฤษฎา บุญราช ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการว่า  ตั้งแต่ครั้งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี“สมเด็จย่า”ยังคงพระชนม์ชีพ พระองค์ทรงห่วงใยประชาชนคนไทย ต้องการเห็นทุกคนได้อยู่ดีกินดี และมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง  ในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล พระองค์จะทรงนำหน่วยแพทย์ พอ.สว. ออกตรวจรักษาดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง  และพระองค์ได้เคยมีกระแสพระราชดำรัสถึงผู้ป่วยด้วยโรคทางสายตาความว่า“ผู้เป็นโรคตาอยู่ในที่ทุรกันดารห่างไกลหมอที่รักษาโรคตา และผู้ป่วยเองก็ไม่มีความรู้เหล่านี้ ทำให้เขาต้องเป็นคนที่ตามืดมนแล้ว อนาคตก็มืดมนไปด้วย…อย่าไปคิดว่าทำเพื่อฉัน ขอให้ทำเพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยที่อยู่ห่างไกล ช่วยด้วยแพทย์แผนปัจจุบัน ช่วยให้เขาได้คลายจากความทุกข์ได้บ้าง“


จากนั้นนายกฤษฎา บุญราช ยังได้กล่าวอีกว่าโครงการนี้นับเป็นอีกโครงการหนึ่งของสถาบันปิดทองหลังพระฯที่ได้ดำเนินการตามพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับการสืบสาน รักษา ต่อยอด  พระราชกรณียกิจหรือโครงการพระราชดำริต่างๆเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสืบไปและด้วยพระบารมีของทุกพระองค์ดังที่กล่าวมา  ทำให้ในครั้งนี้ผู้ป่วยทางสายตาทุกท่านได้รับการรักษาอย่างดียิ่งจากคณะบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลายสถาบันมีอุปกรณ์การรักษาที่มีคุณภาพสูงและเป็นการนำบริการรักษาถึงถิ่นที่อยู่โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด จึงถือได้ว่าเป็นความโชคดีของคนไทยเราที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์มาคอยดูแลช่วยเหลือประชาชนในท้องที่ห่างไกลเพื่อเติมเต็มการทำงานของส่วนราชการหรือในสิ่งที่ราชการอาจช่วยเหลือได้ไม่เพียงพอเพราะจำกัดด้วยงบประมาณหรือระเบียบราชการต่างๆด้วย