ปตท.สผ. จัด Ocean Hackathon InnoChallenge

ปตท.สผ. จัด Ocean Hackathon InnoChallenge

ปตท.สผ. จัด Ocean Hackathon InnoChallenge แข่งขันผลงานนวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล พัฒนาสู่การใช้งานจริง

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. จัดงาน Ocean Hackathon InnoChallenge คัดเลือก 3 ผลงานที่ได้รางวัลจากการประกวดนวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ครั้งที่ 1 และ 2 ในโครงการ PTTEP Teenergy จากผลงานนวัตกรรมที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 149 ผลงานทั่วประเทศ มาแข่งขันอีกครั้งเพื่อชิงรางวัลทุนวิจัย สำหรับนำไปศึกษาต่อยอด และพัฒนาผลงานให้สามารถนำไปใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลได้จริง มูลค่าสูงสุด 500,000 บาท

ซึ่งผลการตัดสินการแข่งขันนำเสนอสุดยอดผลงานนวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานนวัตกรรม The automatic warning of crab molting detection by application ทีม Scraber จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลทุนวิจัย 400,000 บาท

รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ผลงานนวัตกรรม Application “เพื่อนประมง” (Fisherman’s friend) ทีม Sea the future  จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผลงานนวัตกรรม IMPOT ชุดปลูกต้นโกงกางอัจฉริยะเพื่อฟื้นฟูป่าชายเลนอย่างมีระบบ ทีม Green Grove จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับรางวัลทีมละ 25,000 บาท

ปตท.สผ. มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล  ผ่านโครงการ PTTEP Teenergy โดยปีนี้ได้จัดโครงการฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ผ่านกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ครั้งที่ 3 ภายใต้แนวคิด “ทะเลเพื่อชีวิต” (Ocean for Life) และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทรัพยากรทางทะเล ปตท.สผ. จึงได้จัดโครงการสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาต่อยอดผลงานนวัตกรรม ที่มีชื่อโครงการว่า “Ocean Hackathon InnoChallenge” ขึ้น เพื่อให้ผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลจากการประกวดที่ผ่านมา ได้รับการพัฒนาและนำไปใช้จริงในโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมของ ปตท.สผ. พร้อมทั้งเป็นการพัฒนาทักษะของเยาวชนไทย เพื่อเป็นอีกหนึ่งพลังในการอนุรักษ์ท้องทะเลไทยต่อไป

สำหรับการแข่งขันนำเสนอสุดยอดผลงานนวัตกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณบุษบรรณ จีนเจริญ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกิจกรรมเพื่อสังคม ปตท.สผ. ดร.แสงจันทร์ วายทุกข์ ผู้อำนวยการกองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ คุณภาคภูมิ เกรียงโกมล Robotics Team Lead  บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงาน

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/pttepcsr