เพื่อจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม

กากของเสียอุตสาหกรรม

กิตติ บุญประคอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด และ สุจินตนา วีระรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด ร่วมลงนามกับ ดร.จุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และ รศ.ดร. สุธา ขาวเธียร ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในบันทึกข้อตกลงร่วมกันทางวิชาการเพื่อศึกษาการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสิ้นสุดการเป็นของเสียตามแนวคิด End-of-Waste (เอ็นด์ ออฟ เวส) โดยมี สุนทร  แก้วสว่าง, ดิฐ ภิพิตรกุญชร และ ธนาธร ตรงสิทธิวิทู ร่วมงาน ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ