ปลูกจิตสำนึกเยาวชนร่วมปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ

ปลูกจิตสำนึกเยาวชนร่วมปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ

ปลูกจิตสำนึกเยาวชนร่วมปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า

คณะครู และน้อง ๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6  จากโรงเรียนบ้านโคกตูม จังหวัดสระบุรี นำโดย อาจารย์ สนธิกาญจน์ อ่อนสลุง ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมลงพื้นที่ “โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง” ที่ ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ซึ่งดำเนินการโดยความร่วมมือ 3 ประสาน ระหว่างภาครัฐ คือ กรมป่าไม้  ภาคเอกชนมีบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ รับผิดชอบ และชุมชนที่อาศัยรอบพื้นที่โครงการ ฯ

กิจกรรมครั้งนี้ น้องๆ ได้ประสบการณ์และเรียนรู้ ด้วยการลงมือทำผ่านห้องเรียนธรรมชาติ โดยซีพีเอฟจัด  “ฐานกิจกรรมปันรู้ ปลูกรักษ์” ทั้งการทำฝายชะลอน้ำ

โดยจิตอาสาซีพีเอฟและน้องๆ รร.บ้านโคกตูม ช่วยกันเรียงหิน เสริมความแข็งแรงของฝาย ที่ทำหน้าที่สร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่า เป็นแหล่งน้ำสำหรับสัตว์ป่า โดยการเสริมความแข็งแรงของฝายในครั้งนี้เพื่อเตรียมรับฤดูแล้งที่คาดว่าจะยาวนาน และพร้อมสำหรับการกักเก็บน้ำในฤดูฝน

นอกจากนี้ ได้ช่วยกันปลูกกล้าไม้อาหารสัตว์ อาทิ หว้า ตะขบ เพื่อเป็นอาหารให้กับนกนานาชนิด และสัตว์กินพืช เช่น พังพอน กระรอก อีเห็น เป็นต้นและกิจกรรมยิง Seedball ดินเหนียวก้อนกลม มีเมล็ดพันธุ์ไม้อยู่ภายใน มาจากการผสมปุ๋ยหมัก หรือดินดำปลูกต้นไม้ที่ผสมปุ๋ยแล้ว นำมาปั้นเป็นก้อนพอเหมาะ สำหรับใช้เป็นลูกกระสุนในการยิงไปตามพื้นที่ต่างๆ ในป่า เพื่อช่วยเพิ่มอัตราการงอกของเมล็ดตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการฟื้นฟูป่าที่เลียนแบบธรรมชาติ พร้อมกับได้เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพของผีเสื้อในระบบนิเวศเขาพระยาเดินธง ซึ่งนักวิจัยจากสำนักวิจัยกรมป่าไม้ได้ศึกษาพบว่าเขาพระยาเดินธงมีผีเสื้อ กว่า 64 ชนิด

“ปันรู้ ปลูกรักษ์” เป็นโครงการที่ซีพีเอฟมีเป้าหมายขยายการสร้างเครือข่ายพันธมิตร ในการเป็นแนวร่วมรักษ์โลกที่จะมาช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


โดยเฉพาะการเปิดโลกการเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ ปลูกจิตสำนึกคนรุ่นใหม่ ร่วมปกป้องสิ่งแวดล้อม สนับสนุนให้น้องๆได้ เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ทั้ง อากาศ น้ำ ป่าไม้ ดิน ฯลฯ โดยที่ผ่านมา ซีพีเอฟ จัดกิจกรรม Road Show เดินหน้าสู่เป้าหมายโครงการฯ (ปี 2566-2570) ในการถ่ายทอดความรู้แก่เด็กและเยาวชนอายุ 7-24 ปี ให้มีส่วนร่วมในโครงการฯ 30,000 คน  ./