พลังสร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชน สู่ความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

พลังสร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชน สู่ความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ภายใต้กระทรวงทรวงมหาดไทย จัดงานโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พลังสร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชน สู่ความอุดมสมบูรณ์พูนสุขอย่างยั่งยืน  ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพ และบทบาทสตรีมาโดยตลอด ผ่านนโยบายต่างๆ ซึ่งมุ่งเน้นถึงความเท่าเทียม  และก้าวต่อไปของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จะเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  โดยการบริหารงานเชิงพื้นที่ ให้เกิดผลต่อประชาชน จะใช้กลไกผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (ผู้ว่า CEO) ในการบูรณาการความร่วมมือ งบประมาณ ทรัพยากรจากภาคส่วนต่าง ๆ ยึดปัญหาและความต้องการของประชาชน ที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่เป็นหลัก โดยยึดหลักการทำงาน

“ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที”

“ทันโลก” คือ เข้าใจสถานการณ์โลก เพื่อจะรู้ผลกระทบต่อประเทศไทย และปรับตัวได้ทัน สามารถพัฒนาชุมชนและพี่น้องประชาชนในประเทศ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ว่าเหตุการณ์ในโลกจะผกผันไปอย่างไร

“ทันสมัย” คือ ต้องเข้าใจบริบทที่เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะทางเศรษฐกิจ หรือสังคม และสามารถใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนางานในทุกด้าน

“ทันท่วงที” คือ การตัดสินใจได้อย่างแม่นยำรวดเร็ว ปฏิบัติงานไว ทันสถานการณ์ เพราะเรื่องของประชาชนคือเรื่องด่วนเสมอ

ทั้งนี้นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พลังสร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชน สู่ความอุดมสมบูรณ์พูนสุขอย่างยั่งยืน  กล่าวว่า กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริม และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตแก่ประชาชนและชุมชน ให้มีความสามารถในการบริหารจัดการและพึ่งตนเองได้ ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความอุดมสมบูรณ์พูนสุข

ด้านนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” พร้อมทั้งขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้ สร้างภาวะผู้นำ พัฒนาองค์ความรู้ และเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสังคมให้แก่สตรีและองค์กร ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การบริหารจัดการหนี้ที่เราประสบความสำเร็จ ปัจจุบันคงเหลือหนี้ค้างชำระเพียงร้อยละ 18.52 เท่านั้น

ขณะที่นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้บรรยายในหัวข้อ “พลังสตรีกับการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน” ในโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พลังสร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชนสู่ความอุดมสมบูรณ์พูนสุขอย่างยั่งยืน มีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย หัวหน้าคณะทำงานและคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คณะกรรมการพัฒนาสตรี กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พนักงานกองทุนที่ได้รับมอบหมาย จาก 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร รวม 800 คน ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2566

นอกจากนี้ยังมีการประกวดเดินแบบ “การแต่งกายผ้าไทย ใส่ให้สนุก” โดยมี นางสาวธนนนท์ นิรามิษ ภริยารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดฯ มีนายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมเป็นเกียรติชมงาน สำหรับกิจกรรมนี้มีผู้เดินแบบเป็นตัวแทนสตรี จังหวัดละ 2 คน จำนวน 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร และนี่เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ส่งเสริมการใช้ผ้าไทย โดยน้อมนำแนวพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราช ซึ่งนี่ถือเป็นส่วนสำคัญในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ กับประชาชน และถือเป็นพลังสร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชนสู่ความอุดมสมบูรณ์พูนสุข อย่างยั่งยืน