กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  ยกเครื่องพัฒนาศักยภาพเครือข่ายให้มีความเชี่ยวชาญรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ สร้างต้นแบบเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญรู้เท่าทันสื่อ Media Literacy Expert (MeLEx) เป็นการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อและไปถ่ายทอดให้ความรู้สร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน และเป็นการส่งเสริมเยาวชนและครอบครัว มีทักษะพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม ให้รู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
มีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของสื่อเป็นอย่างมากในประเทศไทย ทั้งระบบการสื่อสารและสื่อสารมวลชน เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่เกิดจาก ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลอย่างรวดเร็ว
ซึ่งก่อให้เกิดสื่อใหม่ และบริการใหม่ ๆ ผลตามมาคือเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการใช้สื่อของประชาชนทั่วไป อย่างไรก็ตาม พัฒนาการของสื่อเก่าและสื่อใหม่ก็ยังไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้ทั้งหมด เป็นเพียงการเพิ่มบทบาทของสื่อชนิดใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นเท่านั้น ทำให้ประชาชนต้องมีการตระหนักรู้ถึงสื่อปลอดภัยและสื่อที่ไม่สร้างสรรค์ และด้วยขณะนี้วิกฤตของประเทศ ทั้งจากภัยหลอกลวงออนไลน์สารพัดรูปแบบ ทำให้คนโดนหลอกให้เสียหายทั้งทรัพย์สินเงินทอง ความรู้สึก เป็นจำนวนมาก

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จึงให้ความสำคัญในเรื่องการสร้างคน เพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพ ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อนำไปถ่ายทอดความรู้ ให้รู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ จึงได้มีการจัดการอบรม ต้นแบบเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญรู้เท่าทันสื่อ Media Literacy Expert (MeLEx) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ สถานการณ์สื่อปัจจุบัน ทักษะการวิเคราะห์สื่อ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสื่อ เทคนิคการสอนและการบรรยายไปยังเครือข่าย รวมทั้งยังส่งเสริมการพัฒนา สร้างทักษะ และสร้างภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันสื่อให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป รวมทั้งเป็นการส่งเสริมเยาวชนและครอบครัว มีทักษะพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม ให้รู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม ต้นแบบเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญรู้เท่าทันสื่อ Media Literacy Expert (MeLEx) มาร่วมกันสร้างต้นแบบเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญรู้เท่าทันสื่อ เพื่อเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดสื่อปลอดภัย ให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้ใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ เข้าร่วมฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
รับจำนวนจำกัดเพียง 60 คนเท่านั้น สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 21 มกราคม 2567 รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook : Media Literacy Expert – MeLEx