คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาฯรับรางวัลใหญ่2รางวัลดีเด่น

คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาฯรับรางวัลใหญ่2รางวัลดีเด่น

ศาสตราจารย์  ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ขึ้นแท่นรับรางวัลใหญ่ 2 รางวัลดีเด่นระดับประเทศจากกระทรวงอว.

1) รางวัลสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับรองคุณภาพการศึกษานานาชาติเพิ่มสูงสุด

2) รางวัลสถาบันการอุดมศึกษาดีเด่นที่มีจำนวนศาสตราจารย์เพิ่มขึ้นสูงสุด สายสังคมศาสตร์ 

ทั้งสองรางวัลเป็นเครื่องยืนยันคุณภาพการบริหารการศึกษาอันดับหนึ่งที่มีกลยุทธ์การสนับสนุนการขอตำแหน่งวิชาการของสายคณาจารย์และพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนได้อย่างดีเยี่ยมและยังได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรบรรยายบนเวทีของกระทรวง อว. ในหัวข้อ Future of Education เพื่อ reform อนาคตการศึกษาของประเทศไทย และโชว์วิสัยทัศน์ใหม่ในการปฎิรูปคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยให้ก้าวล้ำโลกในยุคปัจจุบัน

. #Wilert’sVision   #ChulaTogetherness #Chulalongkornuniversity