กองทุนสื่อปลอดภัยฯ เดินหน้าบ่มเพาะผู้ผลิตสื่อน้ำดีปีที่ 2

กองทุนสื่อปลอดภัยฯ เดินหน้าบ่มเพาะผู้ผลิตสื่อน้ำดีปีที่ 2

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ) ปีที่ 2 เปิดรับผู้สนในเข้าอบรมทั่วทุกภูมิภาค ถึงวันที่ 25 มกราคม 2567

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้เปิดเผยเกี่ยวกับการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้ผลิตสื่อให้มีองค์ความรู้ มีมาตรฐานการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม สามารถสื่อสารได้ถูกต้องตามหลักการสื่อสาร เกิดประโยชน์ต่อผู้รับสารและสังคมส่วนรวม และพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการผลิตสื่อ ทักษะความสามารถในการเขียนโครงการ ความคิดสร้างสรรค์ และการประยุกต์องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมถึงมุ่งเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตสื่อรายใหม่ ได้เรียนรู้พัฒนาตนเอง และเติบโตเป็นผู้ผลิตสื่อที่มีคุณภาพในอนาคต และในปีนี้ได้มีการจัดเป็นปีที่ 2 แล้วนั้น โดยได้มีการเปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมทั่วประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี และกรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2567


ได้ที่ Facebook Page: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หรือโทรสอบถามที่ 093-518-4883 (วรกานต์)