การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับ 3 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2566

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับ 3 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2566

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับ 3 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจำปี 2566

วันที่ 31 มกราคม 2567 นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2566 โดยมีนายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมผู้บริหาร รับรางวัล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จัดพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นกำลังใจให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่งที่มีส่วนในการพัฒนาประเทศ ซึ่งปีนี้จัดงานภายใต้แนวคิด “รัฐวิสาหกิจสร้างสรรค์พลังไทยสู่สากล” Enhancing Thainess Towards Global Opportunities โดยพิจารณารางวัลแต่ละประเภทที่สะท้อนผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่โดดเด่นในแต่ละด้าน ส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจมีความมุ่งมั่นการดำเนินงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2566 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้รับรางวัล 3 ประเภท ดังนี้

  1. รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล แสดงถึงการส่งเสริมและผลักดัน PEA สู่การเป็นรัฐวิสาหกิจดิจิทัล สะท้อนทิศทางองค์กรเพื่อก้าวสู่การเป็น “Smart Energy for Better Life and Sustainability ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน” มีความโดดเด่น สามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาองค์กรในมิติต่างๆ รองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว
  2. รางวัลบริการดีเด่น PEA มีนโยบายการให้ความสำคัญกับการพัฒนางานบริการ ทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์และบริการลูกค้า มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า มีความมุ่งมั่นการให้บริการกับประชาชนที่มาใช้บริการด้วยความเท่าเทียมและเป็นธรรม เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่าย
  3. รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น ด้านนวัตกรรม ประเภทชมเชย (6 ปี ซ้อน) แสดงถึงการผลักดันและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ และการสร้างนวัตกรรมภายในองค์กร นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการทำงานการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การลดต้นทุน ส่งผลให้มีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดย PEA ส่งนวัตกรรม “โครงเหล็กรองรับชุดเข้าปลายสายสำหรับเสาขึ้นสายเคเบิลใต้ดินระบบ 115 เควี (Cable Termination Steel support for 115 kV Riser Pole)” เป็นนวัตกรรมที่ออกแบบพัฒนาโครงเหล็กเพื่อรองรับชุดเข้าปลายสายเคเบิลแบบไม่ใช้น้ำมัน โครงสร้างรองรับอุปกรณ์ไฟฟ้ามีน้ำหนักและขนาดเล็กลง ทำให้สามารถดำเนินการก่อสร้างเสาขึ้นสายเคเบิลใต้ดินระบบ 115 เควี ได้ง่ายขึ้น ประหยัดระยะเวลาในการดำเนินงาน ทำให้การก่อสร้างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข่าว/ภาพ : กองสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร