IRPC เข้ารับพระราชทานโล่ประกาศและเข็มที่ระลึกจากโครงการขาเทียมฯ

IRPC เข้ารับพระราชทานโล่ประกาศและเข็มที่ระลึกจากโครงการขาเทียมฯ

IRPC เข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกจากโครงการขาเทียมฯ โดยได้บริจาคแผ่นพลาสติก Polypropylene เกรด 3340H จำนวน 11,000 แผ่น ให้แก่มูลนิธิขาเทียมฯ สำหรับนำไปใช้ผลิตวัสดุในการทำขาเทียมให้แก่คนพิการขาขาด โดยไม่คิดมูลค่า

คุณอนุชา สมจิตรชอบ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์นวัตกรรม บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เป็นผู้แทนเข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี อุปนายกกิตติมศักดิ์ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมด้วยพนักงานเข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนกิจการของมูลนิธิขาเทียมฯ ได้แก่ คุณกุลชาติ ดังอุโฆษ วิศวกรอาวุโส วิจัยพัฒนาวัสดุและเคมีภัณฑ์ คุณอภิรัฐ ชัยธนฤทธิ์ นักวิจัย วิจัยพัฒนาวัสดุและเคมีภัณฑ์ คุณจรัญ คงแขม เจ้าหน้าที่อาวุโส ธุรการและบริการส่วนกลาง และคุณสุนีย์ ต่วนศิลกิจ เจ้าหน้าที่ ธุรการและบริการส่วนกลาง โดย IRPC เป็นผู้ให้การสนับสนุนกิจการ ณ มูลนิธิขาเทียมฯ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

IRPC ได้ดำเนินโครงการขาเทียม ร่วมกับ มูลนิธิขาเทียมฯ มาตั้งแต่ ปี 2554 โดยได้ร่วมบริจาคเม็ดพลาสติก Polypropylene ใช้เป็นวัสดุในการทำขาเทียมให้แก่คนพิการขาขาด โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการขาขาด จนถึงปัจจุบันมีขาเทียมที่ผลิตให้แก่คนพิการโดยใช้ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกของ IRPC ทั้งสิ้น จำนวน 39,572 ขา