IRPC เยี่ยมชม สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

IRPC เยี่ยมชม สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

ชคุณอนุชา สมจิตรชอบ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์นวัตกรรม บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชม สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานสร้างงานวิจัยด้านดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์อวกาศและบรรยากาศ ให้บริการวิชาการ สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และสื่อสาร ดาราศาสตร์สู่สังคม เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมี ดร. ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม