กรมเด็กจับมือก.ล.ต. ,AIS Academy มอบคอมฯให้เด็กพื้นที่ห่างไกล

กรมเด็กจับมือก.ล.ต. ,AIS Academy มอบคอมฯให้เด็กพื้นที่ห่างไกล

กรมเด็ก จับมือ ก.ล.ต. และ AIS Academy มอบเครื่องคอมฯ ให้เด็กและเยาวชนพื้นที่ห่างไกล ได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในยุคดิจิทัล

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ “โครงการห้องสมุดดิจิทัล ปันความรู้”  โดยมี นางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวรายงาน ซึ่งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อใช้จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้แก่ เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล ได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ พัฒนาทักษะตามความสนใจ และทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิต รวมทั้งสิ้น 32 ชุด เพื่อมอบให้แก่โรงเรียน 13 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ โรงเรียนเพียงหลวงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และน่าน รวม 8 แห่ง และโรงเรียนสังกัดตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย รวม 5 แห่ง

สำหรับ “โครงการห้องสมุดดิจิทัล ปันความรู้” เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการขับเคลื่อนภายใต้โครงการ JUMP THAILAND  ประกอบด้วย (1) อุ่นใจอาสา พัฒนาอาชีพ (2) ห้องสมุดดิจิทัล ปันความรู้ และ (3) ภารกิจคิดเผื่อ เพื่อคนไทย ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และ AIS Academy  เพื่อการพัฒนาสังคมในทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็กและเยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ สตรี และคนไร้ที่พึ่ง  ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสมและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม