ดร.ชำนาญ รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

ดร.ชำนาญ งามมณีอุดม

ดร.ชำนาญ งามมณีอุดม รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดเผยข้อมูลกระบวนการพิจารณาข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ประจำปี 2566 ขณะนี้สำนักงานได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว  คณะกรรมการกองทุนได้มีมติให้แต่งตั้งอนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนาโครงการ ไปเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567

โดยองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนาโครงการในปีนี้มาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีอยู่ในปัจจุบัน 8 คน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจำนวน 5 คน รวมเป็น 13 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อลงนามแต่งตั้ง แต่เนืื่องจากยังมีประเด็นปัญหาข้อกฏหมายที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนฯที่เกี่ยวเนื่องกับอำนาจในการพิจารณาอนุมัติของอนุกรรมการบริหาร ว่าคณะกรรมการกองทุนมีอำนาจหน้าที่เพียงการรับทราบหรือไม่อย่างไร ที่ประชุมคณะกรรมการยังมีมติให้สำนักงานหารือกฤษฎีกาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อยุติในประเด็นข้อกฎหมายดังกล่าว ส่งผลให้การพิจารณาคัดเลือกโครงการปีนี้ล่าช้าออกไปจากเดิม 

อย่างไรก็ตาม กองทุนจะเร่งดำเนินการให้มีการพิจารณากลั่นกรองและพัฒนาโครงการโดยเร็ว ควบคู่ไปกับการหาข้อยุติในประเด็นข้อกฎหมาย ทั้งนี้ สำนักงานกองทุนจะเร่งดำเนินการให้การพิจารณากลั่นกรองและการพิจารณาอนุมัติทุนให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด