5 ภารกิจหลักสำคัญ ของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

5 ภารกิจหลักสำคัญ ของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ประกอบด้วย 5 ภารกิจหลัก การพัฒนาการบริการประชาชน การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน การส่งเสริมและพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานราก ให้พึ่งพาตนเองได้

#ชุมชนเข้มแข็งกองทุนยิ้มได้  #สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ