ผนึกกำลัง! กปภ. และ อีสท์ วอเตอร์ ร่วม MOU

ผนึกกำลัง! กปภ. และ อีสท์ วอเตอร์ ร่วม MOU

ผนึกกำลัง! กปภ. และ อีสท์ วอเตอร์ ร่วม MOU ศึกษาแนวทางจัดการน้ำดิบ พัฒนาระบบผลิตน้ำประปา

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) โดยนายจักรพงศ์ คำจันทร์ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. และบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ โดยนายสมบัติ อยู่สามารถ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการเงินและบัญชี อีสท์ วอเตอร์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจศึกษาแนวทางการบริหารจัดการระบบน้ำดิบ เทคโนโลยีการผลิตน้ำประปาสู่มาตรฐานน้ำประปาดื่มได้ ให้แก่พื้นที่การให้บริการน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่ขาดแคลนน้ำ และกลุ่มผู้ใช้น้ำอื่น ๆ ทั่วประเทศ ในวันที่ 25 เมษายน 2567 ณ อีสท์ วอเตอร์ กรุงเทพมหานคร

นายจักรพงศ์ คำจันทร์ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า กปภ. ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสากิจที่ให้บริการน้ำประปาสะอาดแก่ประชาชน 74 จังหวัดทั่วประเทศ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการน้ำดิบให้มีคุณภาพและเพียงพอด้วยการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดการให้บริการสู่มาตรฐานน้ำประปาดื่มได้ นับเป็นโอกาสอันดีที่ กปภ. และ อีสท์ วอเตอร์ ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง การร่วมศึกษาแนวทางการบริหารจัดการระบบน้ำดิบ การศึกษาเทคโนโลยีการผลิตน้ำประปาสู่มาตรฐานน้ำประปาดื่มได้ ให้แก่พื้นที่การให้บริการน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่การขาดแคลนน้ำ และกลุ่มผู้ใช้น้ำอื่น ๆ ทั่วประเทศ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ ซึ่งเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญในการร่วมศึกษาแนวทางการบริการจัดการระบบน้ำดิบเพื่อให้เกิดเสถียรภาพ ความมั่นคง และมีปริมาณน้ำดิบที่เพียงพอกับความต้องการของประชาชนทั่วประเทศ การศึกษาศักยภาพและความเป็นไปได้ของแหล่งน้ำ รวมถึงการศึกษาที่ตั้งสถานีสูบน้ำดิบที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการผลิตน้ำประปาของแต่ละพื้นที่ การศึกษาแนวทาง และเทคโนโลยีการผลิตน้ำประปามาตรฐานน้ำประปาดื่มได้ให้แก่พื้นที่การให้บริการน้ำประปาของ กปภ. นอกจากนี้ ยังศึกษาความเป็นไปได้ของการดำเนินงาน ความเสี่ยง และแผนการลงทุน รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องหรือเป็นประโยชน์แก่ กปภ.

Advertisment

รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. พร้อมสนับสนุนกิจกรรมให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย และมุ่งหวังว่าแนวคิดและหลักการรวมถึงวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ จะทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์จากการร่วมมือกันและสรรสร้างประโยชน์อื่น ๆ ร่วมกันในอนาคตต่อไป