กปภ. ตรวจสอบคุณภาพน้ำในโรงเรียน เฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10

กปภ. ตรวจสอบคุณภาพน้ำในโรงเรียน เฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ดำเนินโครงการ “หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” ด้วยการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำในโรงเรียนจำนวนกว่า 740 แห่ง ทั่วประเทศ มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างสุขอนามัยที่ดีผ่านน้ำดื่มสะอาดภายในโรงเรียน

นายจักรพงศ์ คำจันทร์ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า  ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ความว่า น้ำคือชีวิต “…หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภค น้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้…” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดแนวทางตามพระราชดำรัส เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข และเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กปภ. รัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันดำเนินโครงการ “หลอมรวมใจ 

มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้มีน้ำสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานในการอุปโภคและบริโภคภายในโรงเรียน ด้วยการลงพื้นที่ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ทั้งด้านกายภาพ เคมี และแบคทีเรีย ตามเกณฑ์การรับรองคุณภาพน้ำประปาดื่มได้จากกรมอนามัย และมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) และยังเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนอีกด้วย 

Advertisment

รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. จะดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำให้แก่โรงเรียนในพื้นที่บริการของ กปภ. ครอบคลุมทั้ง 74 จังหวัด รวมไม่น้อยกว่า 740 แห่งทั่วประเทศ อันจะเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างสุขอนามัยที่ดีผ่านน้ำดื่มสะอาดภายในโรงเรียน ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662 ตลอด 24 ชั่วโมง