กสอ. ผนึกกำลัง สสว. ยกระดับสตรีทฟู๊ด ก้าวสู่สมาร์ทฟู๊ดทรัค ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาอุตสาหกรรม ผลักดันสู่การส่งออกรถและธุรกิจแฟรนไชส์

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดตัว “ฟู๊ดทรัคคลัสเตอร์ประเทศไทย” ซึ่งเป็นคลัสเตอร์น้องใหม่ ผนึกกำลัง ระหว่างผู้ประกอบการกลุ่มฟู๊ดทรัค (Food Truck) และผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุนฟู๊ดทรัค (Food Truck Business Network) จำนวน 2 เครือข่าย รวมกันเป็นจำนวนกว่า 600 ราย ต่อยอดจากกลุ่ม ฟู๊ดทรัคคลับประเทศไทย สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มให้มีมาตรฐานและน่าเชื่อถือ พร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ


ในอดีตประเทศไทยมีปัญหากับการจัดการระเบียบร้านอาหาร ร้านหาบเร่แผงลอย ร้าน ริมทางต่าง ๆ ที่ไม่เป็นระบบระเบียบอย่างดี ทำให้มีภาพพจน์ที่ยังไม่สามารถกล่าวได้ว่า เป็นเมืองแห่งสตรีทฟู๊ด (Street Food) ที่มีมาตรฐานสะอาด ปลอดภัย อย่างเต็มปาก กสอ.และ สสว. ต่างเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทั้งภาคผลิต การค้า และบริการ จึงได้ดำเนินการ นำร่องในปีแรก โดย สสว. ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับ กสอ. ในการสร้างเครือข่ายฟู๊ดทรัค ด้วยระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่ มิถุนายน ถึง กันยายน 2561

นายเดชา จาตุธนานันท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า ธุรกิจฟู๊ดทรัคนั้น ไม่ได้มีแต่รถเคลื่อนที่ เพียงอย่างเดียว หากแต่ประกอบด้วยธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่เชื่อมโยงอีกมากมาย อาทิ 1.ธุรกิจรถยนต์และที่เกี่ยวข้อง 2.ธุรกิจการเงินและการบริการทางธุรกิจ 3.ธุรกิจการศึกษาและพัฒนาบุคลากร 4.ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและประชาสัมพันธ์ 5.ธุรกิจเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม 6.ธุรกิจร้านค้า ศูนย์การค้า และตลาดนัด 7.ธุรกิจเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการขายอาหาร และ 8.ธุรกิจเก่ี่ยวกับเทคโนโลยี เว็บไซต์และการติดต่อสื่อสาร อันมีมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 12,000 ล้านบาท ซึ่งการส่งเสริมให้ธุรกิจ ฟู๊ดทรัคของประเทศไทยเติบโตนั้น จึงเป็นการเพิ่มรายได้และเงินหมุนเวียนในเครือข่ายธุรกิจนี้ได้อย่าง มหาศาล

นายเวชยันต์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กล่าวเพิ่มเติมว่า ธุรกิจฟู๊ดทรัคมีความน่าสนใจในปัจจุบันเป็นอย่างมาก จากตัวเลขผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 352 ราย ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 94 ราย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 90 ราย และ กรุงเทพมหานคร จำนวน 168 ราย ซึ่งกิจกรรมได้พัฒนาความรู้และทักษะให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจฟู๊ดทรัค ทั้งด้านมาตรฐาน เช่น มาตรฐานการบริการ มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม มาตรฐานความปลอดภัย มาตรฐาน ด้านอาชีวอนามัย ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม และ ผลงานวิจัยต่าง ๆ ด้านการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายด้วยการวางแผนการตลาด และ กำหนดกลยุทธ์ การตลาด จัดกิจกรรมส่งเสริมการขยายช่องทางการตลาดของเครือข่ายฟู๊ดทรัค ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ ผลจากการออกงานแสดงเครือข่ายธุรกิจฟู๊ดทรัคในงาน Thailand Industry Expo 2018 ระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม ที่ผ่านมาสามารถทำยอดขายกว่า 20 ล้านบาทจากตัวธุรกิจฟู๊ดทรัคและธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับ ฟู๊ดทรัคและ เดินทางร่วมไปแสดงรถฟู๊ดทรัค สอนอาชีพ พร้อมกับเจรจาธุรกิจกับองค์กรสำคัญ ๆ ในประเทศ สปป.ลาว ใน วันที่ 4-6 กันยายนที่ผ่านมา ประสบผลสำเร็จอย่างมาก มีนักธุรกิจชาว สปป. ให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 300 ราย พร้อมร่วมมือในการขยายธุรกิจทั้งฟู๊ดทรัคในลักษณะแฟรนไชน์และรถฟู๊ดทรัคทั้งการต่อเติมรถและ ตัวรถพ่วงต่าง ๆ ไปใน
อาเซียนอีกด้วย

นายเดชาฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า กสอ.ตัดสินใจวางแผนยุทธศาสตร์เรือธง (Flagship Strategic Plan) ในปี 2562 เพื่อยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการฟู๊ดทรัคให้มีมาตรฐานที่เป็นระบบขั้นตอนมากขึ้น ที่เรียกว่า “Smart 4 Food Truck” โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมมาตรฐานสำคัญ 4 ด้าน คือ 1.ด้านมาตรฐานคนที่ทำอาชีพฟู๊ดทรัค ที่ต้องผ่านมาตรฐานด้านวิชาชีพ เช่น มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นต้น 2.ด้านมาตรฐานครัวที่ ใส่ไว้บนรถฟู๊ดทรัค ที่ต้องผ่านการตรวจสอบ มาตรฐานด้านอาชีวอนามัย โดยผู้เช่ียวชาญด้านการปรุงอาหาร เช่น สมาคมเชฟ หรือ กรมอนามัย เป็นต้น 3. ด้านมาตรฐานรถฟู๊ดทรัคที่ต้องมีการตรวจสภาพรถที่ใช้ บรรทุกและเคลื่อนที่ไปยัง จุดจำหน่ายอาหารต่าง ๆ ที่ต้องผ่านการตรวจระบบตามมาตรฐานอย่างดี หรือ เก่ี่ยวข้องกับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ตรอ. เป็นต้น และสุดท้ายคือ 4.ด้านมาตรฐานตลาด ที่ประกอบไปด้วยการทำแหล่งตลาดนัดที่สามารถรองรับ รถฟู๊ดทรัคที่จะเข้ามาจำหน่าย และการตลาดที่จะทำประชาสัมพันธ์ และแจ้งข่าวสารให้ผู้บริโภคเป้าหมาย ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้

ซึึ่ง กสอ. ไม่ได้เป็นหน่วยงานที่ออกมาตรฐานโดยตรง ดังนั้นในการยกระดับอุตสาหกรรมฟู๊ดทรัคให้เติบโต แบบแข็งแรงและยั่งยืน จำเป็นต้องบูรณาการกับหลายหน่วยงานเพื่อให้อุตสาหกรรมฟู๊ดทรัค มีมาตรฐาน และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจของประเทศและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งต่อไปในอนาคตได้ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินหน้ายกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมรถฟู๊ดทรัคให้ได้ด้วย Smart 4 Food Truck นี้ จึงเป็นความท้าทายที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทย เมืองแห่งสตรีทฟู๊ดที่มีคุณภาพและมาตรฐานได้อย่างแน่นอน

Previous articleสคร.จัดเก็บรายได้ 11 เดือน ปีงบประมาณ 61 สูงกว่าเป้า 19%
Next articleยืดเวลา “ไทยนิยมยั่งยืน” อีก 6 เดือน เพื่อประโยชน์ของเกษตรกร 1.8 ล้านราย