นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิตดูงานเครือมติชน

นักศึกษา สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 6 คน เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกระบวนการดำเนินงานผลิตหนังสือพิมพ์ ข่าวออนไลน์ และโทรทัศน์ ของบริษัทในเครือมติชน เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561