CAT ใช้ IoT หนุนเกษตรกรไทย พัฒนาสู่ Smart Farmer เต็มตัว

จากความคาดหวังที่อยากเห็นพี่น้องเกษตรกรสามารถพัฒนาศักยภาพการทำอาชีพด้านเกษตรกรรมยุคใหม่ เพื่อนำไปสู่การมีรายได้สูงขึ้นและยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทย

ทั้งความเชื่อว่าการมี “นวัตกรรม” จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยแก้ปัญหาของเกษตรกรไทยให้มีความเป็นอยู่ทีดีขึ้น และจะส่งเสริมให้ประเทศไทยยังคงเป็นฐานการผลิตสำคัญของผลิตผลเกษตรของโลก

CAT จึงนำเทคโนโลยี Internet of Things(IoT) เข้ามาพัฒนาด้านการเกษตร โดยมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรไทยได้เรียนรู้การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล และสามารถนำมาใช้ในการประกอบอาชีพได้ โดยการสนับสนุนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาสู่การเป็น Smart Farmer อย่างเต็มตัว ภายใต้ชื่อโครงการ “CAT Digital Come Together”

โครงการฯ นี้เป็นการนำความรู้ด้านการเกษตรมาผสมผสานกับความรู้ด้าน IoT(Internet of Things) ที่ได้พัฒนาขึ้น โดยเข้ามาช่วยวิเคราะห์และควบคุมด้านสภาพภูมิอากาศและระบบรดน้ำอัจฉริยะ ทำให้เกษตรกรมีข้อมูลสำหรับการวางแผนการเพาะปลูกล่วงหน้า ส่งผลให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพและปริมาณมากขึ้น ทั้งยังช่วยลดต้นทุน ประหยัดเวลา และประหยัดแรงได้มากขึ้น ตอนนี้มีหลายโครงการที่น่าสนใจซึ่งกลายเป็นต้นแบบ Smart Farmer ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรไทยทั่วประเทศ

“เกษตรอินทรีย์ IoT การรับไม้ต่อของทายาทศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรด”

อีกหนึ่งตัวอย่างเกษตรกรรุ่นใหม่ต้นแบบ คุณนุ่ม วรเพชร วงษ์เจริญ ได้ใช้ความรู้และประสบการณ์การทำงานด้านเทคโนโลยีเป็นทุนเดิม ทดลองนำความรู้ในการทำแปลงผักมาพัฒนาร่วมกัน ผนวกกับโครงการ CAT DigitalCome Together ได้เข้ามาช่วยสนับสนุนด้านเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้คุณนุ่มสามารถนำองค์ความรู้และอุปกรณ์ต่างๆ ไปใช้ต่อยอดในการทำเกษตรพร้อมทั้งอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรคนอื่นๆได้ต่อไปเป็นวงจรของเกษตรกรที่ทำให้การทำเกษตรกรรมยั่งยืนต่อไปในอนาคต

คุณนุ่ม วรเพชร วงษ์เจริญ

“ครอบครัวสิมศรีกับอนาคตว่าที่ Smart Farmer เมืองไทย”

อดีตเกษตรกรผู้ที่ทิ้งเมืองกรุงมุ่งสู่วิถีชาวเกษตร ลุงสนั่น สิมศรี และครอบครัว เจ้าของสวนผักปลอดสารพิษ ที่ได้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้การทำเกษตรแบบสมาร์ตฟาร์มเมอร์ (Smart Farmer) แก่เกษตรกรที่สนใจได้เข้ามาศึกษาและเรียนรู้ปัจจุบันลุงสนั่นกำลังเริ่มต้นอาชีพเกษตรยุค IoTเพื่อความอยู่รอดของเกษตรกรไทย และที่สำคัญมองว่าอาชีพเกษตรอัจฉริยะในอนาคตจะได้รับความสนใจมากขึ้น

“ทาง CAT ส่งผู้เชี่ยวชาญมาสอนการใช้เทคโนโลยี ผมรู้สึกว่ามันไม่น่ากลัว แต่น่าตื่นเต้น ถึงแม้จะไม่เคยใช้ แต่เราก็ไม่คิดว่าจะทำไม่ได้ ต้องเรียนฝึกฝนเอา เพื่อที่จะสบายขึ้นในอนาคต เพราะการนำเทคโนโลยี Internet ofThings. (IoT) เข้ามาช่วย มันดีที่เร็วขึ้นกว่าเดิมถ้าใช้คนอาจจะช้าลง แต่ระบบอัตโนมัติสามารถช่วยประหยัดเวลาของเราได้มาก การเป็นเกษตรกรถึงรายได้อาจจะได้น้อยแต่ว่าเราก็มีความสุขที่เราได้ทำ ได้ดูแลเอง” ลุงสนั่นกล่าวทิ้งท้ายด้วยรอยยิ้ม

ลุงสนั่น สิมศรี

​โครงการ “CAT Digital Come Together” ยังคงต่อยอดโซลูชันสำหรับ Smart Farmer อีกมากมาย เพื่อแก้ไขข้อจำกัดหรือจุดอ่อนของเกษตรกรไทย โดยมุ่งพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทยในแต่ละชุมชน และขยายสู่สังคม เพื่อนำพาสังคมให้สามารถก้าวทันยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

Previous articleค่าเงินบาทอ่อนค่า เหตุเศรษฐกิจโลกไม่ดี-จับตาการประชุม BOJ วันนี้
Next articleพบวิลล่าโผล่บนยอดเขาสูง ไม่มีใบอนุญาต ต่างชาติแฉเคยถูก จนท.รัฐเรียกเงิน 8 แสนแล้วทุกอย่างจบ