TOT RUN for Life @ Phatthalung นักวิ่งทั่วประเทศกว่า 3 พันชีวิต ร่วมระดมทุน 1 ล้าน บ. ซื้อเครื่องมือแพทย์มอบ รพ.พัทลุง

TOT RUN for Life @ Phatthalung นักวิ่งทั่วประเทศกว่า 3 พันชีวิต ร่วมระดมทุน 1 ล้าน บ. ซื้อเครื่องมือแพทย์มอบ รพ.พัทลุง

TOT RUN for Life @ Phatthalung นักวิ่งทั่วประเทศกว่า 3 พันชีวิต ร่วมระดมทุน 1 ล้าน บ. ซื้อเครื่องมือแพทย์มอบ รพ.พัทลุง พร้อมมอบทุนการศึกษา1.5 แสน บ. ให้เยาวชน TOT Young Club

TOT RUN for Life @ Phatthalung นักวิ่งทั่วประเทศกว่า 3 พันชีวิต ร่วมระดมทุน 1 ล้านบ. ซื้อเครื่องมือแพทย์มอบ รพ.พัทลุง พร้อมมอบทุนการศึกษา1.5 แสนบ. ให้เยาวชน TOT Young Club 25 สิงหาคม 2562 บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล “TOT RUN for [email protected] Phatthalung” ณ สะพานเฉลิมเกียรติ 80 พรรษา ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง โดยมี นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และดร.มนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน ทีโอที ประชาชนทั่วไป และเยาวชนโครงการ TOT Young Club ร่วมกิจกรรมกว่า 3 พันคน เพื่อระดมทุน 1,000,000 บาท ซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลพัทลุง และเพื่อเป็นทุนการศึกษา 150,000 บาท ให้กับเยาวชนโครงการ TOT Young Club โรงเรียนพนางตุง จ.พัทลุง และโรงเรียนในพื้นที่จัดกิจกรรม รวม 10 โรงเรียน

ดร.มนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที กล่าวว่า กิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล “TOT RUN for Life @ Phatthalung” เป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ของ ทีโอที ทั้งนี้ อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์เป็นสิ่งจำเป็นในการช่วยเหลือผู้ป่วยของสถานพยาบาล ด้วยจำนวนประชากรและผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นอีกจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประชากรไทย ขณะที่โรคภัยสมัยใหม่ก็มีความรุนแรงและซับซ้อนขึ้น การพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อรองรับปัญหานี้จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง แม้จะได้รับอนุมัติงบจัดสรรจากรัฐบาล รวมทั้งมีความพยายามหลากหลายภาคส่วนให้การสนับสนุน แต่ก็ยังมีความขาดแคลนอีกมาก ซึ่งการจัดกิจกรรม TOT Run for [email protected] โดยความร่วมแรงร่วมใจของทั้งภาครัฐและภาคประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ในการระดมทุนทรัพย์สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลพัทลุง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลของรัฐรองรับคนไข้ภายในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดใกล้เคียง นับการเพิ่มโอกาสช่วยชีวิตผู้ป่วยได้อีกจำนวนมาก โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 1,000,000 บาท สมทบทุนซื้ออุปกรณ์/เครื่องมือทางการแพทย์ อาทิ เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องช่วยหายใจ และอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ เพื่อนำไปพัฒนาให้บริการทางการแพทย์สำหรับประชาชน นอกจากนี้ การระดมทุนครั้งนี้ยังได้มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ทะเลน้อย-พนางตุง 10 โรงเรียน โรงเรียนละ 5 ทุน เป็นเงิน 150,000 บาท ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับเยาวชนที่จะเติบโตอย่างมีคุณภาพในอนาคต เป็นสาธารณะประโยชน์เพื่อตอบแทนสังคม สอดคล้องกับนโยบายของประเทศในการสร้างสังคมที่มีคุณภาพ

TOT RUN for Life @ Phatthalung นักวิ่งทั่วประเทศกว่า 3 พันชีวิต ร่วมระดมทุน 1 ล้าน บ. ซื้อเครื่องมือแพทย์มอบ รพ.พัทลุง TOT RUN for Life @ Phatthalung นักวิ่งทั่วประเทศกว่า 3 พันชีวิต ร่วมระดมทุน 1 ล้าน บ. ซื้อเครื่องมือแพทย์มอบ รพ.พัทลุง
นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า ขอขอบคุณ ทีโอที ขอบคุณพนักงาน
ทีโอที และผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน แทนชาวพัทลุงที่ได้ร่วมมือร่วมใจของทุกคนจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล โดย ในปัจจุบันมีผู้ป่วยจำนวนมากขึ้น สวนทางกับอุปกรณ์การแพทย์ที่มีสำหรับช่วยในการรักษาโรคต่าง ๆ ที่มีจำกัด การซื้อเครื่องมือแพทย์นับเป็นการกุศลที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งจะไปช่วยอีกหลายชีวิตให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงขอขอบคุณแทนนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นการสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับเยาวชนที่จะเติบโตอย่างมีคุณภาพ เป็นการปลูกจิตสำนึกสร้างตัวอย่างของการ “ให้” เพื่อเยาวชนไทยได้สานต่อความดีต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ยังจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดพัทลุง เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนตามนโยบายรัฐบาล โดยพัทลุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ มีเอกลักษณ์ ประเพณี ความมีมิตรไมตรี วิถีชีวิตท้องถิ่น และเกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชน เป็นการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชนในพื้นที่ รวมถึงส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชนเพิ่มขึ้นและยังสามารถสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

TOT RUN for Life @ Phatthalung นักวิ่งทั่วประเทศกว่า 3 พันชีวิต ร่วมระดมทุน 1 ล้าน บ. ซื้อเครื่องมือแพทย์มอบ รพ.พัทลุง

นางอภิรดี อาษาพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้าภาคใต้ กล่าวว่า กิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล “TOT Run for [email protected]” เป็นหนึ่งในโครงการ TOT Young Club ของ ทีโอที เพื่อให้พนักงานทีโอที และประชาชนทั่วไปได้เป็นส่วนหนึ่งของการทำความดีเพื่อสังคม ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เยาวชนโครงการ TOT Young Club ได้มีส่วนในการสร้างความยั่งยืนและสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชน โดยการส่งเสริมสนับสนุนชุมชนในการประชาสัมพันธ์สินค้าและแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนให้เป็นที่รู้จัก ไปสู่การสร้างรายได้ให้ชุมชนเข็มแข็งยิ่งขึ้นตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals ใน 2 มิติ ของ ทีโอที คือด้านการศึกษา และด้านเศรษฐกิจ

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้มีผู้ร่วมกิจกรรม3,500 คน แบ่งเป็น ประเภทฟันรัน (FunRun) จำนวน2,700คน ประเภทมินิมาราธอน (Mini Marathon Plus) จำนวน 500 คน และประเภทฮาร์ฟมาราธอน (Half Marathon) จำนวน 300 คน โดยรางวัลในการแข่งขันมอบให้สำหรับการแข่งขัน ประเภท Mini Marathon กับ Half Marathon โดยผู้เข้าเส้นชัยคนที่ 1-3 จะได้รับถ้วยรางวัล และมอบของที่ระลึกสำหรับผู้ที่เข้าเส้นชัยคนที่ 4–10 นอกจากนี้ โครงการ TOT Young Club ได้นำสินค้าชุมชนมาร่วมกิจกรรม จำนวน 4 ชุมชน คือ ชุมชนลำพะยา จังหวัดยะลา และชุมชนบ้านทรายขาว จังหวัดปัตตานี ชุมชนพนางตุง-ทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง และ ชุมชนนาโยงเหนือ จังหวัดตรัง

TOT RUN for Life @ Phatthalung นักวิ่งทั่วประเทศกว่า 3 พันชีวิต ร่วมระดมทุน 1 ล้าน บ. ซื้อเครื่องมือแพทย์มอบ รพ.พัทลุง


QR Code LINE@ Prachachat

ไม่พลาดข่าวสารเศรษฐกิจ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทางไลน์ @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ