‘สถ.’ จับมือ ‘ดีป้า’ ขับเคลื่อนสมาร์ทซิตี้ ดึง12 อปท. สร้างต้นแบบเมืองอัจฉริยะ

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MoU) เรื่อง “การขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (Smart City)” ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ มีประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการเมืองอย่างยั่งยืน นำโดยนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น และ ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมลงนาม โดยมีนายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดี สถ. และนายภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการดีป้า พร้อมด้วยผู้บริหารทั้งสองหน่วยงาน ท้องถิ่นจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมการลงนามผ่านเว็บคอนเฟอเรนซ์

อธิบดี สถ. กล่าวว่า ในระยะเริ่มต้นของการขับเคลื่อน MoU นี้ จะมีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) นำร่อง จำนวน 12 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลนครยะลา, เทศบาลนครเชียงราย, เทศบาลเมืองน่าน, เทศบาลเมืองชุมพร, เทศบาลนครเกาะสมุย, เทศบาลนครหาดใหญ่, เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี, เทศบาลนครนครสวรรค์, เทศบาลนครเชียงใหม่, เทศบาลเมืองสตูล, เทศบาลเมืองแสนสุข และเทศบาลตำบลบ้านฉาง โดยตั้งเป้าหมายในการนำระบบออนไลน์และเทคโนโลยีมาแก้ไขปัญหาของเมือง และอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชน ทั้งในด้านการจราจรและความปลอดภัย คุณภาพชีวิต สาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค เป็นต้นแบบการพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

“ผมอยากเชิญชวน อปท. ที่มีความพร้อมนำแนวทางการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (Smart City) มาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนและบริหารจัดการเมือง ซึ่งจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เห็นแนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ กล่าวคือจะเน้นเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นฐานการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเมือง และสามารถนำมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตปกติใหม่ หรือ New Normal ที่ผู้คนนำเทคโนโลยีและช่องทางออนไลน์ มาอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันมากขึ้น เช่น การทำงาน Work from home เพื่อลดความเสี่ยงในช่วงวิกฤตที่ผ่านมา โดยเชื่อว่าการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จะให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขอย่างยั่งยืน” อธิบดี สถ. กล่าว

ด้าน ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า เปิดเผยถึงความร่วมมือในการขับเคลื่อนสมาร์ทซิตี้ ร่วมกับ สถ. ในครั้งนี้ว่า นับเป็นก้าวสำคัญของการผลักดันแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ซึ่งมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ให้สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อสนองตอบความต้องการและบริบทที่หลากหลายของพื้นที่เป้าหมาย อีกทั้งเป็นการกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่น โดยเริ่มจากการสร้างวิสัยทัศน์ให้ผู้นำเมือง

“การพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทยให้สำเร็จได้เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ภาคเอกชน และภาคประชาชน และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี มีโครงสร้างพื้นฐานรองรับการให้บริการอย่างพอเพียงต่อการเสริมสร้างศักยภาพของเมือง มีระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างแหล่งงานและเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตในอนาคต”

อนึ่ง ดีป้า ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานกำกับดูแลสำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย จากคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยมีหน้าที่ในการรับสมัครเมืองที่สนใจขอรับพิจารณาเป็นเมืองอัจฉริยะผ่านเว็บไซต์ www.smartcitythailand.or.th ซึ่งปัจจุบันมีโครงการที่ยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาเป็น เมืองอัจฉริยะแล้ว 39 พื้นที่ มีข้อเสนอจากเทศบาลนครจำนวน 7 พื้นที่ เทศบาลเมืองจำนวน 4 พื้นที่ และเทศบาลตำบล 1 พื้นที่ รวม 12 พื้นที่เทศบาล และคาดว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะขยายจำนวนพื้นที่เขตเทศบาลในการเข้ารับการพิจารณาเป็นเมืองอัจฉริยะเพิ่มขึ้นได้

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ