เทศบาลเมืองไร่ขิงพัฒนาเกาะลัดอีแท่น ท่องเที่ยววิถีเกษตร “เมืองสิ่งแวดล้อม” แห่งใหม่ใกล้กรุง

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศ ประจำปี 2562 โดยเปิดรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทั่วประเทศเข้ารับการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ เพื่อผลักดันให้พื้นที่ต่าง ๆ นำแนวคิดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ซึ่งประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบ 34 ตัวชี้วัด ได้แก่ เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน และเทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี มาเป็นฐานสำหรับวางแผนพัฒนาท้องถิ่นของตัวเองให้เกิดความยั่งยืน ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

นายจำรัส ตั้งตระกูลธรรม นายกเทศบาลเมืองไร่ขิง จ.นครปฐม เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองไร่ขิงได้เข้าร่วมโครงการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศ ประจำปี 2562 โดยคาดหวังว่าจะได้รับองค์ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อนำมาปรับใช้กับแผนงานพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล โดยเฉพาะโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอนุรักษ์คุณธรรมและวิถีชุมชน “เกาะลัดอีแท่น” ซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่เทศบาลขับเคลื่อนร่วมกันกับภาคประชาสังคม ภาครัฐ เอกชน และชุมชนในท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ระบบนิเวศของพื้นที่ชุมชนอย่างยั่งยืน

โดยโครงการนี้เป็นเกิดจากภาคี 4 ตำบล กับ 2 วัด ประกอบด้วย เทศบาลเมืองไร่ขิง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคะนอง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด วัดไร่ขิง และวัดทรงคะนอง ที่เล็งเห็นศักยภาพการพัฒนาเกาะลัดอีแท่นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งอยู่ไม่ไกลจาก กทม. จึงมีการเปิดเวทีระดมความคิดเห็นจากชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ก่อนได้ข้อสรุปร่วมกันที่จะผลักดันการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อรักษาระบบนิเวศในพื้นที่พร้อมกับสร้างเศรษฐกิจชุมชน ภายใต้ยุทธศาสตร์การไม่ทิ้งบ้าน ถิ่นฐาน ไม่ทิ้งที่ทำกิน ด้วยการสร้างรายได้ สร้างคุณภาพชีวิต และสร้างความสุขในการดำเนินชีวิตให้กับคนในชุมชน


ลักษณะของพื้นที่โครงการมีสภาพเป็นเกาะ มีรถรางบริการนำเที่ยวและศึกษาธรรมชาติ ผลไม้ และวิถีชีวิตชาวบ้านบนเส้นทางความยาวกว่า 12 ก.ม. โดยมี 4 สถานีหลักของการเยี่ยมชม คือ คุณธรรม วัฒนธรรม วิถีชีวิตดั้งเดิม ผลไม้ขึ้นชื่อ และการทำเกษตรอินทรีย์ ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสกับธรรมชาติและวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนได้อย่างใกล้ชิด

“การท่องเที่ยวเชิงเกษตรเกาะลัดอีแท่น เป็นโครงการที่พัฒนาโดยผ่านการระดมสมองของชุมชน รวมถึงมีการต่อยอดให้เกิดทั้งการสร้างรายได้ การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเชื่อมประสานชุมชน การผลิตอาหารที่เป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่น การรักษาสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมเอาไว้ และปัจจุบันก็ยังเป็นแหล่งศึกษาดูงานขององค์กรท้องถิ่นต่าง ๆ จึงทำให้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนประจำปี 2562 ซึ่งต้องขอบคุณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ได้ให้คำแนะนำและถ่ายทอดองค์รู้จนทำให้เราสามารถพัฒนาเมือง พัฒนาท้องถิ่นและชุมชนของเราได้ครบทุกมิติ และเป็นเมืองที่มีความยั่งยืน” นายจำรัส กล่าว

ด้าน นายประกิต สุ่นประชา เจ้าของศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชระบบอินทรีย์ เกาะลัดอีแท่น เปิดเผยว่า เกาะลัดอีแท่นมีพื้นที่ติดกับแม่น้ำท่าจีน มีธรรมชาติสวยงาม ซึ่งหากใครมีโอกาสได้มาเยี่ยมชมก็จะเห็นว่า 2 ข้างทางของเราเต็มไปด้วยความเขียวขจี อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพรรณผลไม้ ตลอดจนวิถีชีวิตชุมชนแบบดั้งเดิม จึงอยากขอเรียนเชิญประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกล หากมีโอกาสก็อยากให้แวะเข้ามาเยี่ยมชม เพื่อให้ได้สัมผัสกับบรรยากาศและวิถีความเป็นไปต่าง ๆ ในชุมชนด้วยตัวเอง

“ในส่วนของศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชระบบอินทรีย์ ซึ่งเป็น 1 ใน 4 สถานีเรียนรู้บนเกาะ จะให้ความรู้ด้าน
การทำเกษตรอินทรีย์ทั้งข้าว ส้มโอ และพืชอื่น ๆ ซึ่งแรงบันดาลใจที่ผมทำสถานที่แห่งนี้ เพราะทำด้วยใจรัก ซึ่งหากใครมาก็จะสังเกตเห็นได้ว่าที่ทางเข้าไร่ของเราจะมีป้ายเขียนว่าไร่แสนรัก และผมก็อยากให้ทุกคนที่มาที่ศูนย์ของเรามีสุขภาพแข็งแรงและได้รับประทานพืชผักที่ปลอดสารพิษจริง ๆ นอกจากนี้การทำการเกษตรโดยไม่ใช้เคมี ยังเป็นการช่วยคงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเอาไว้ด้วย เพราะในไร่มีทั้งนก ทั้งปลาที่เข้ามาอุดมสมบูรณ์ ถ้าเราใช้เคมีต่อไปคงอยู่ไม่ได้แน่ ร่างกายก็ไม่ไหว” นายประกิต กล่าว

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ