“สุธี รีไซเคิล” สานต่อจากโรงงาน ปลอดภัย มั่นใจ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ประเทศไทยมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดที่การตั้งโรงงานจะต้องได้รับใบอนุญาตก่อนจึงจะดำเนินการได้ประมาณ 60,000 โรงงาน (พระราชบัญญัติโรงาน พ.ศ.2562) โดยศูนย์ข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมโรงงานอุตสาหกรรม และจากรายงานสถิติโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานในรอบปี 2561 มีจำนวนกว่า 140,000 แห่งทั่วประเทศ (พระราชบัญญัติโรงาน พ.ศ.2535) ซึ่งต่างมีภารกิจหลักที่สำคัญในการร่วมสร้างความมั่นคงด้านรายได้ และเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย ข้อมูลจากเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้รายงานประเภท ชนิด และขนาดของโรงงาน พ.ศ. 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 107 ประเภท 

ถึงแม้ว่าแต่ละโรงงานจะมีความแตกต่างกัน ตั้งแต่ประเภทอุตสาหกรรมการผลิต ไปจนถึงกลยุทธ์การบริหารทางธุรกิจ แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกโรงงานจะต้องดำเนินการเหมือนกัน และถือได้ว่าเป็นกิจกรรมหลักที่สำคัญยิ่ง คือการบำบัดหรือการกำจัดกากอุตสาหกรรม ซึ่งหมายถึง การบำบัดหรือกำจัดของเสียและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ในการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมมาผ่านกรรมวิธีการบำบัดหรือการกำจัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสะสมของกากอุตสาหกรรมในโรงงานและการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่จะตามมา เพราะกากอุตสาหกรรมที่เกิดจากกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ มีทั้ง กากอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตรายและเป็นอันตราย

โดยจุดเริ่มต้นของเส้นทางการเกิดกากอุตสาหกรรม คือ โรงงานผู้ก่อกำเนิดกากอุตสาหกรรม (Waste Generator) หรือ WG ซึ่งแต่ละปี โรงงานอุตสาหกรรมเหล่านี้ สร้างกากอุตสาหกรรม มากถึง 37 ล้านตัน โดยแบ่งเป็นกากไม่อันตราย 34 ล้านตัน และกากอันตราย 3 ล้านตัน (ข้อมูลจากกองบริการจัดการกากอุตสาหกรรม)

โรงงานอุตสาหกรรมต้องส่งกากอุตสาหกรรมไปกำจัดหรือบำบัด จำจำเป็นต้องมีกระบวนการขนส่งที่ถูกต้องผ่านผู้ขนส่งกากอุตสาหกรรม (Waste Transporter) หรือ WT ที่ทำหน้าที่ขนส่งกากจากโรงงาน ซึ่งเป็นแหล่งก่อกำเนิดกากอุตสาหกรรม (Waste Generator) หรือ WG ไปส่งให้โรงงานผู้รับบำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรม (Waste Processor) หรือ WP

แต่สิ่งสำคัญที่สุดของกระบวนการกำจัดและบำบัดกากอุตสาหกรรมทุกชนิด คือ ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งโรงงานผู้ก่อกำเนิดกากอุตสาหกรรม จำเป็นต้องรายงานและขออนุญาตในการดำเนินการกำจัดและบำบัดทุกครั้ง (สก.2 และกอ.1) สามารถศึกษารายละเอียดในเรื่องของเอกสาร การกำกับดูแลได้ที่เว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม www.diw.go.th

บริษัท สุธี รีไซเคิล จำกัด เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่บริการจัดการกากอุตสาหกรรม ดำเนินการโดยทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมมืออาชีพ มากประสบการณ์กว่า 15 ปี ทุกขั้นตอนดำเนินการตามระเบียบและกฎข้อบังคับของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (สก.2) ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด นอกเหนือจากนี้ ยังคำนึงถึงความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อหรือทำลายให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

Advertisement

ทั้งนี้ บริษัท สุธี รีไซเคิล จำกัด มีมีการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร โดยยึดแนวคิด 3R คือ Reduce ลด Reuse ใช้ซ้ำ Recycle รีไซเคิล และการลดต้นทุนของโรงงานผู้ก่อกำเนิดกากอุตสาหกรรม (Waste Generator)

ซึ่งทุกกระบวนการบริหารจัดการของ บริษัท สุธี รีไซเคิล จำกัด ใช้การกำจัดและบำบัดกากอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทันสมัย ปลอดภัย ช่วยลดปริมาณขยะและมลพิษได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับแนวทางการจัดการของเสียที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมและผู้สนใจ เชิญติดต่อ บริษัท สุธี รีไซเคิล จำกัด อาคารเลขที่ 201-235 ซอยวิภาวดีรังสิต 64 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือช่องทางอีเมล [email protected]

รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ https://www.sutheerecycle.com/

ช่องทางรับชมรายละเอียดการจัดการกากอุตสาหกรรม https://youtu.be/4p1AerWt1Xc