หอการค้าร่วมต่างประเทศ แถลงเตรียมจัดฟอรัมธุรกิจออนไลน์ ดึงนักธุรกิจต่างชาติลงทุนในขอนแก่น ชี้เหมาะลงทุนด้าน Digital และ Health &Wellness

ขอนแก่น 16 กันยายน 2564 – หอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย นำโดย หอการค้าฝรั่งเศส-ไทย แถลงข่าวเตรียมจัดฟอรัมธุรกิจออนไลน์ Khon Kaen Business Forum – The VIRTUAL Event เชื่อมโยงนักธุรกิจต่างชาติ กับนักธุรกิจท้องถิ่น ยกขอนแก่นเป็นเมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจ และประตูสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เหมาะลงทุนด้าน Digital และ Health &Wellness สอดคล้องนโยบายจังหวัด ปั้นเป็นเมือง Medical Hub 5,000 เตียง


หอการค้าฝรั่งเศส-ไทย หอการค้าเนเธอร์แลนด์-ไทย หอการค้าเบลเยี่ยม-ลักเซมเบิร์ก-ไทย ภายใต้ หอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย แถลงข่าวเตรียมจัดงานฟอรัมธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ Khon Kaen Business Forum – The VIRTUAL Event ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2564 ภายในงานมีการจัดเสวนาทางธุรกิจ, Start-up Business Pitching, จัดนัดหมายทางธุรกิจหรือ Business Matching ผ่านระบบออนไลน์ 100% โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน), การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจากจังหวัดขอนแก่น ความน่าสนใจของงานนี้คือ ผู้เข้าร่วมงานสามารถเข้าไปศึกษารายชื่อและรายละเอียดของผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน พร้อมทั้งสามารถขอนัดหมายผ่านระบบ และเจรจาธุรกิจผ่านระบบ video call บน platform online ได้ทันที

มร. สแตนลีย์ คัง ประธานหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย กล่าวว่า “จากตัวเลขการลงทุนของ BOI ในครึ่งปีแรกนี้ มีการยื่นขอลงทุน ทั้งหมด 801 โครงการ คิดเป็นมูลค่าการลงทุน 386,200 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วถึง 158% แนวโน้มการลงทุนต่างชาติเพิ่มขึ้นตามลำดับ เราจึงต้องเร่งเปิดประเทศในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ให้ได้ สำหรับหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทยนั้น ปัจจุบันมีทั้งหมด 35 หอการค้าต่างประเทศ มีสมาชิกรวม 7,800 บริษัท โดยมีการลงทุนในขอนแก่นอยู่บ้างแล้ว เช่น บริษัท HM Clause จากกลุ่ม limagrain จากฝรั่งเศส ที่ไปจัดตั้งศูนย์วิจัยเมล็ดพันธุ์ในขอนแก่น การจัดงาน kkbf หรือ Khon Kaen Business Forum – The VIRTUAL Event ในวันที่ 23-24 กันยายนนี้ ถือเป็นการเชื่อมโยงระหว่างนักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนท้องถิ่นแบบออนไลน์ น่าจะกระตุ้นให้เกิดการลงทุนร่วมกันในหลายๆธุรกิจ แต่เมื่อสถานการณ์ดีขึ้น เราจะจัดงานพานักธุรกิจต่างชาติมาจังหวัดขอนแก่นอย่างแน่นอน”

ทางด้านนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า “ขอนแก่นเป็นเมืองยุทธศาสตร์ที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประตูสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เป็นเมืองอัจฉริยะ ทั้ง 7 ด้าน โดยเน้นเรื่อง Smart Mobility เป็นศูนย์กลางด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ สร้างรถไฟฟ้ารางเบา ขอนแก่นซิตี้บัส Smart Economy เป็นเมืองแห่งไมซ์ และเมืองแห่งความคิดสร้างสรรค์ และ Smart Living เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ มีโรงพยาบาล สถานศึกษา พร้อมผลิตบุคลากรทางการแพทย์ และยังมีโครงการสร้าง Medical Hub 5,000 เตียง ปั้นขอนแก่นเป็นศูนย์กลางการแพทย์ชั้นเลิศ ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่วนด้านที่เหลือได้แก่ Smart Environment เช่น โรงงานเผาขยะ Smart Energy อาคารต้นแบบลดพลังงานใน ม.ขอนแก่น Smart People และ Smart Governance นอกจากนั้น ขอนแก่นยังเป็นเมืองเกษตรกรรมที่สำคัญ วัตถุดิบมากมาย ที่สามารถนำไปแปรรูป สกัด และต่อยอดเพิ่มมูลค่า ไม่ว่าจะนำไปทำเป็นอาหารเสริม สารออกฤทธิ์ในเครื่องสำอาง รวมถึงอาหารแห่งอนาคต”


นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB ในฐานะผู้สนับสนุนหลักของงาน กล่าวว่า “สสปน. มีพันธกิจหลักในการส่งเสริมอุตสาหกรรม MICE ซึ่งรวมถึง การจัดประชุม สัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมและงานนิทรรศการ ขอนแก่น เป็นหนึ่งในเมือง MICE City ที่มีศักยภาพในการรองรับการจัดงานแสดงสินค้า ประชุมสัมมนา มีศูนย์ประชุมและงานแสดงสินค้าขนาดใหญ่ มีโรงแรมที่ได้มาตรฐานพร้อมรองรับนักธุรกิจ ตลอดจนมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ขอนแก่นพร้อมเปิดเมืองเพื่อธุรกิจไมซ์ ทั้งการประชุม สัมมนาและการจัดงานต่าง ๆ ตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป ภายใต้การดูแลของกรมอนามัยตามหลัก Smart Control and Living with COVID-19 ของกรมอนามัย โดยงานแรกจะจัดในเดือนตุลาคมคืองาน I-SAN STATIONARY FAIR 2021 หรือมหกรรมเครื่องเขียนภาคอีสานครั้งที่ 4 และในเดือนพฤศจิกายนก็จะมี งาน Air Rail and Logistic Expo 2021 เป็นงานแสดงสินค้าเกี่ยวโลจิสติกส์ เพื่อกระตุ้นและแสดงศักยภาพด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ ขนส่ง ระบบราง การบินและท่าอากาศยาน ในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง งาน FOOD AND AGRO TECH 2021 เพื่อแสดงถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมอาหาร และการเกษตร เป็นต้น”

สำหรับ ดร. ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและนวัตกรรม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS ในฐานะผู้สนับสนุนของงาน กล่าวว่า “เนื่องด้วย TCELS มหาวิทยาลัยขอนแก่นและเครือข่ายพันธมิตรด้านสุขภาพและการแพทย์มีแนวคิดร่วมกันในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดขอนแก่นให้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพและการแพทย์ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จึงได้จัดทำโครงการเวชนคร หรือ Medicopolis ขึ้น ด้วยแนวทางที่จะขจัดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพ และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง มุ่งให้เกิดการบูรณาการเทคโนโลยีชีววิทยาศาสตร์ และ สารสนเทศชีวการแพทย์อย่างครบวงจร พัฒนาคุณภาพชีวิต และการเข้าถึงเทคโนโลยีของคนไทย และพัฒนาพื้นที่สำหรับการให้บริการสุขภาพประชาชน ได้อย่างเท่าเทียมและยั่งยืน TCELS จึงยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านนวัตกรรมสุขภาพระหว่างเครือข่ายนักธุรกิจ นักวิจัย Startup ต่างชาติและไทยในงาน Khon Kaen Business Forum – The VIRTUAL Event”

นอกจากนั้น นายธวัชชัย โคตรวงษ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคอีสาน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กล่าวว่า “DEPA เข้ามาช่วยสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ในส่วนของการจัด Start-up Business Pitching ทั้งหมด 10 ทีม โดยมี 5 ทีมจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ DEPA ร่วมกับ NESBIA และ Ubon Tech Start-up ช่วยกันคัดเลือกมา อีก 2 ทีมเกี่ยวข้องกับการแพทย์ ได้รับการคัดเลือกจาก TCELS, 2 ทีมด้าน MICE, Virtual platform จาก TCEB และ 1 ทีม จาก Thai Startup Trade Association ซึ่งแต่ละทีมมานำเสนอความน่าสนใจของ application ที่สามารถนำมาใช้ได้ อาทิ Smart Farming, Virtual running platform, Hybrid event & Ticketing platform, Virtual Event & Special Effect Content Editor เป็นต้น”


ด้านภาคเอกชนจากขอนแก่น ไม่ว่าจะเป็นหอการค้าจังหวัดขอนแก่น สภาอุตสาหกรรมจังหวัด และบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองจำกัด ต่างตอบรับการจัดงานนี้เป็นอย่างดี คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดกว่า 100 คน ซึ่งนายชาญณรงค์ บุริสตระกูล Co-Founder KKTT ผู้ร่วมก่อตั้ง บจก.ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ย้ำปิดท้ายว่า “ในจังหวัดขอนแก่นมีบริษัทไทยที่มีชื่อเสียงในระดับโลกหลายบริษัท เช่น ขอนแก่นแหอวน ที่มีส่วนแบ่งตลาดอันดับ 1 ของโลก มีบริษัทที่ผลิตเสื้อผ้าให้กับแบรนด์ชุดกีฬาชั้นนำระดับโลก ซึ่ง order มากขึ้นเรื่อย ๆ และมีหลายบริษัทที่เริ่มย้ายฐานการผลิตมาขอนแก่น มีคนที่ย้ายกลับคืนถิ่นบ้านเกิดเพื่อเข้าสู่ภาคการเกษตรมากขึ้น ทั้งหมดนี้ทำให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้นอย่างแน่นอน ในส่วนการลงทุน ต้องยอมรับว่า covid ทำให้โครงการต่าง ๆ ชะลอตัว การลงทุนในขณะนี้จึงยังมีไม่มากนัก แต่คาดหวังว่าการจัดงาน kkbf หรือ Khon Kaen Business Forum – The VIRTUAL Event ในวันที่ 23-24 กันยายนนี้ จะช่วยกระตุ้นและดึงดูดนักลงทุนให้กลับมาอีกครั้ง”

สุดท้ายแล้วทุกภาคส่วนที่ร่วมกันจัดงาน Khon Kaen Business Forum – The VIRTUAL Event ต่างหวังจะให้เกิดการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างนักธุรกิจต่างชาติและผู้ประกอบการท้องถิ่น เกิดกระจายรายได้ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของขอนแก่นในฐานะเมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจ ทั้งทางด้าน Smart City, MICE City, เมืองนวัตกรรมด้านอาหาร, ศูนย์กลางทางการแพทย์ และการคมนาคมขนส่ง เป็นประตูสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง อย่างแท้จริง

ศึกษากำหนดการ และลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ได้ที่ https://live.eventtia.com/en/khonkaen-business-forum

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หอการค้าฝรั่งเศส-ไทย คุณฤดี โทร.087 331 2442 [email protected]

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ