Biotechnology Beyond Biopower บีบีจีไอ..มากกว่าพลังงานชีวภาพ กับ ภารกิจเปลี่ยนโลกด้วย SynBio Technology

“บีบีจีไอซึ่งเป็นผู้นำของการผลิตและจัดจำหน่ายพลังงานชีวภาพ รายใหญ่ของประเทศไทย ได้ขยายรูปแบบการดำเนินธุรกิจจากธุรกิจผลิตไบโอดีเซลและเอทานอล สู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง ผ่านการนำเทคโนโลยี Synthetic Biology ที่ทันสมัยและปลอดภัยจากธรรมชาติมาใช้เพื่อสร้างมูลค่าต่อผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วันนี้ SynBio ใกล้ตัวเรามากขึ้นไปอีก สู่การผลิตโปรตีนจากนมโดยไม่ต้องทำฟาร์มโคนม โปรตีนเนื้อสัตว์แบบที่ไม่ต้องเบียดเบียนสัตว์ หรือ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ โดยไม่ผ่านกระบวนการทางเคมีที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังวิกฤตโควิด-19 ที่โลกต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ ๆ อาทิ ความต้องการของผู้บริโภค การตื่นตัวใส่ใจในเรื่องสุขภาพ โจทย์ใหม่ทางธุรกิจ ทำให้เทคโนโลยีหลายตัวก้าวเข้ามามีบทบาทอย่างฉับพลัน รวมถึง SynBio ที่ขึ้นชื่อว่าเป็น Disruptive Technology ที่พร้อมพลิกโฉมหลายอุตสาหกรรมไปแบบสิ้นเชิง” นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) กล่าว

‘SynBio’ คำตอบที่คุ้มค่าและยั่งยืน

“SynBio Technology คือ นวัตกรรมสีเขียวที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับทุกคนและสร้างความยั่งยืนให้กับโลก ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ในตลาดมีคุณภาพดีขึ้น ทันกับความต้องการของผู้บริโภค ใช้ทรัพยากรน้อยเปรียบง่ายๆ เหมือนการทำฟาร์มในโรงงาน ช่วยให้อุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร สามารถลดพื้นที่ในการทำปศุสัตว์  จึงช่วยลดผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรโลกและสภาพภูมิอากาศ ยิ่งไปกว่านั้น สำหรับภาคการผลิตแล้ว SynBio เรียกได้ว่าเป็น Game Changing Technology ที่จะพลิกโฉมอุตสาหกรรม ลดต้นทุนได้ดีกว่า ใช้ทรัพยากรน้อยลง แต่ได้ผลผลิตสูงกว่า เรียกได้ว่าทั้งคุ้มค่าและยั่งยืน”

นายกิตติพงศ์ ขยายความต่อว่า SynBio จะเข้ามาต่อยอดเปลี่ยนแปลงโลกและอนาคตของประเทศที่มีรากฐานมาจากสังคมเกษตรกรรมอย่างประเทศไทย จากการนำวัตถุดิบธรรมชาติ เช่น อ้อย มันสำปะหลัง หรือวัตถุดิบทางการเกษตรอื่น ๆ มาผ่านกระบวนการในระบบทางชีวภาพของจุลินทรีย์ ที่ออกแบบขึ้นเพื่อสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ชีวนวัตกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ให้ตอบโจทย์หลากหลายอุตสาหกรรมทั้ง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง การแพทย์ การเกษตร เครื่องนุ่งห่ม อาหาร ฯลฯ อีกมาก

บีบีจีไอ และก้าวสำคัญในธุรกิจ SynBio ในประเทศไทย

“เร็ว ๆ นี้ เราจะได้เห็นโครงการ โรงงาน การพัฒนา การผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูงต่าง ๆ เช่น เอนไซม์ คอลลาเจน เวย์โปรตีนจากนม โปรตีนจากไข่ ตลอดจนผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือก ซึ่งนับเป็นหนึ่งในก้าวสำคัญของ บีบีจีไอ กับ การนำเทคโนโลยี SynBio เข้ามาต่อยอดฐานธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพเดิม ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

บีบีจีไอยังได้ร่วมกับ Manus Bio Inc. หรือ Manus ซึ่งจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายในการค้นคว้า วิจัยและดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูงโดยจัดตั้งบริษัท วิน อินกรีเดียนส์ จำกัด (WIN) ที่เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบีบีจีไอกับ Manus เพื่อผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูงในภูมิภาคเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวม 12 ประเทศ โดย WIN ได้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการผลิตและจำหน่ายสารให้ความหวานที่ผลิตจากเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงภายใต้แบรนด์ ‘NutraSweet’ ที่มีคุณสมบัติให้ความหวานคล้ายน้ำตาล แต่ไม่มีแคลอรี่ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพหรือส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือด

จากภารกิจเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศด้วยเชื้อเพลิงชีวภาพ บีบีจีไอ ในวันนี้พร้อมต่อยอดมาสร้างความมั่นคงให้กับโลกในอนาคต ด้วยนวัตกรรมสีเขียว เพื่อส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้คนทั่วโลกและสร้างโลกน่าอยู่อย่างยั่งยืน


(SynBio เป็น Game Changing Technology ที่จะพลิกโฉมอุตสาหกรรม ลดต้น ทุน ได้ดีกว่า ไม่ต้องสร้างโรงงาน ลงทุนมหาศาล ใช้ทรัพยากรน้อยได้ผลผลิตสูงกว่า เรียกได้ว่า ทั้งคุ้มค่าและยั่งยืน)