“กปภ. ไม่ทิ้งกัน สนับสนุนน้ำประปา แก่โรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอยทั่วประเทศ”

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ย้ำ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ให้บริการน้ำประปาฟรีแก่โรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอยทั่วประเทศอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในปัจจุบันยังคงมีต่อเนื่อง โดยเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอนที่ติดเชื้อได้ง่ายส่งผลให้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวนมากอย่างรวดเร็ว ภาครัฐยังคงเปิดโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอยเพื่อดูแลผู้ป่วย จึงได้เน้นย้ำให้ กปภ. ให้บริการน้ำประปาฟรีแก่โรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอยในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เนื่องจากน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตที่ขาดไม่ได้ ให้มีน้ำเพียงพอกับความต้องการใช้น้ำอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ถือเป็นอีกหนึ่งแรงช่วยเหลือจากหน่วยงานของภาครัฐเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากโควิด-19 โดยตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 กปภ. ได้ติดตั้งมิเตอร์ประปาและให้บริการน้ำประปาฟรีแก่โรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอยทั่วประเทศ จำนวน 642 เครื่อง และปริมาณน้ำจ่ายฟรี 564,662 ลูกบาศก์เมตร พร้อมทั้ง สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้แก่โรงพยาบาลสนาม 281 แห่ง ใน 76 จังหวัด 476,068 ขวด หรือประมาณ 342,657 ลิตร (ข้อมูล ณ 18 มีนาคม 2565)

นายหลักชัย พัฒนเจริญ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. เข้มงวดติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพน้ำประปาในทุกขั้นตอนของทุกกระบวนการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan : WSP) ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการส่งจ่าย เพื่อส่งมอบน้ำประปาสะอาด ปลอดภัย ให้บริการแก่ประชาชนอย่างเพียงพอและทั่วถึง ทั้งนี้ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน หากหน่วยงานในพื้นที่ใดประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค สามารถติดต่อได้ที่ กปภ. ทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662 ตลอด 24 ชั่วโมง