แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (ธุรกิจประกันวินาศภัย) ของ สมาคมประกันวินาศภัยไทย

การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

เรียน    เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ตามที่สมาคมประกันวินาศภัยไทย (สมาคม) บริษัทประกันวินาศภัย (บริษัท) และหน่วยงานอื่น ๆ ตามรายชื่อที่อยู่ท้ายหนังสือนี้ ได้เก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ก่อนหน้าวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้นั้น

สมาคม/บริษัท จึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์พร้อมทั้งข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และสิทธิของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ตาม QR Code ที่อยู่ท้ายหนังสือฉบับนี้ ขอให้ท่านศึกษาและทำความเข้าใจนโยบายดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

กรณีที่ท่านได้เคยให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการปฏิบัติตามสัญญา และ/หรือ การปฏิบัติตามกฎหมาย ท่านสามารถขอถอนความยินยอมดังกล่าวได้ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยติดต่อ สมาคม/บริษัท ตามที่อยู่ในลิงก์แนบท้าย เพื่อให้สมาคม/บริษัท พิจารณาและดำเนินการตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดไว้

หากสมาคม/บริษัท ไม่ได้รับการติดต่อจากท่านเพื่อถอนความยินยอม สมาคม/บริษัท จะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และนโยบายความเป็นส่วนตัวของสมาคม/บริษัท

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2565                   

QR Code                                                    QR Code

สำหรับดาวน์โหลด Privacy Notice                             สำหรับดาวน์โหลด Privacy Notice

(สำหรับบุคคลที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทประกันภัย)

  • ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ของสมาคม/บริษัท
หน่วยงาน URL ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สมาคมประกันวินาศภัยไทย www.tgia.org
บมจ. กรุงเทพประกันภัย https://bangkokinsurance.com/privacypolicy 
บมจ. กรุงเทพประกันสุขภาพ https://www.bhi.co.th/th/About 
บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย https://pdpa.kpi.co.th/kpi/privacy-policy/th/   
บจ. กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ https://www.rvp.co.th/privacynotice_th.html
บมจ. คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) https://www.tokiomarine.com/th/th-general/about-us/media-news/tokio-marine-safety-withdraw-consent.html
บมจ. เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) https://kskinsurance.co.th/th/personal_data_notice
บมจ. จรัญประกันภัย http://charaninsurance.co.th/privacypolicy/
บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) https://generali.co.th/privacy-information/ 
บมจ. เจมาร์ท ประกันภัย [email protected]
บมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย https://www.chubb.com/th-th/footer/chubb-privacy-policy.html
บมจ. ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) https://www.sompo.co.th/home/privacy-center/privacy-policy-1.html
บมจ. ซิกน่า ประกันภัย https://www.cigna.co.th/privacy-statement
บมจ. ทิพยประกันภัย https://www.dhipaya.co.th/th/privacy-policy
บมจ. ทูนประกันภัย https://www.tuneprotect.co.th/th/privacy-policy
บมจ. เทเวศประกันภัย https://www.deves.co.th/th/about-us/privacy
บมจ. ไทยประกันสุขภาพ www.thaihealth.co.th  
บมจ. ไทยพัฒนาประกันภัย www.thaipat.co.th
บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ https://www.thaire.co.th/
บมจ. ไทยศรีประกันภัย https://www.thaisri.com/pdpa.php
บมจ. ไทยไพบูลย์ประกันภัย https://www.thaipaiboon.com/main.php?m=corporate&p=mod_news&nid=168
บมจ. ธนชาตประกันภัย https://www.thanachartinsurance.co.th/tnifrontend/PDPA  
บมจ. นวกิจประกันภัย https://bit.ly/3FdaXYs
บมจ. นำสินประกันภัย www.namsengins.co.th
บจ. นิวอินเดียแอสชัวรันซ์ สาขาประเทศไทย https://www.newindia.co.in/portal/readMore/Offices/Process2/Thailand 

 

บมจ. บางกอกสหประกันภัย http://www.bui.co.th/mainpages/index.php?sec_id=4&sub_id=6
บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์ https://thaivivat.co.th/th/policy_privacy.php
บมจ. แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ https://www.pacificcrosshealth.com/pdpa/
บมจ. ฟอลคอนประกันภัย https://www.falconinsurance.co.th/privacy-policy
บจ. มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ สาขาประเทศไทย https://www.ms-ins.co.th/th/privacy-policy
บมจ. มิตรแท้ประกันภัย https://www.mittare.com/web2016/?page_id=6504
บมจ. เมืองไทยประกันภัย https://www.muangthaiinsurance.com/th/pagecontent/PDPA  
บมจ. วิริยะประกันภัย https://www.viriyah.co.th/th/content.php?id=48   
บมจ. เอฟดับบลิวดีประกันภัย https://www.fwdgi.co.th/th/privacy.php
บมจ. สหนิรภัยประกันภัย www.union-insurance.com
บมจ. สินมั่นคงประกันภัย https://www.smk.co.th/upload/FAQ/PDPA_Policy.pdf
บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย https://gi.azay.co.th/th_TH/privacy/privacy-notice.html

https://www.azay.co.th/th_TH/privacy_notice_for_business_partners/privacy-notice.html

บมจ. อินทรประกันภัย http://www.indara.co.th   
บจ. เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ สาขาประเทศไทย https://www.chubb.com/th-th/footer/index-ace-privacy-policy.html
บมจ. เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) https://www.aetna.co.th/legalnotice
บมจ. เอฟพีจี ประกันภัย (ประเทศไทย) https://www1.fpgins.com/th/privacy-policy

  

บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) https://www.msig-thai.com/th/privacy-policy  
บมจ. เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) www.aig.co.th/privacy-policy

www.aig.co.th/en/privacy-policy

บมจ. แอกซ่าประกันภัย www.axa.co.th
บมจ. แอลเอ็มจี ประกันภัย https://www.lmginsurance.co.th/en/Documents/Our_Company/Privacy%20Principles_LMG.pdf  
บมจ. ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย https://einsurance.aioibkkins.co.th/Doc/Privacy/Privacy_Policy.pdf
บจ. ไทยอินชัวเรอส์ดาต้าเนท www.insure.co.th

 


 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ