การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาพะเยา มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2565

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาพะเยา มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2565 เพื่อดำเนินการซ่อมท่อน้ำดิบแตกรั่วกรณีฉุกเฉิน บริเวณสถานีแรงต่ำสูบน้ำดิบ

ข้างวัดศรีโคมคำ ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา ขนาด 710 มม. ส่งผลให้น้ำประปาหยุดไหลชั่วคราว บริเวณ อ.เมือง อ.ดอกคำใต้ และ อ.ภูกามยาว จ.พะเยา ลูกค้าในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบสามารถแจ้งความประสงค์ขอรถบรรทุกน้ำ เพื่อรับน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคได้ที่ กปภ.สาขาพะเยา โทร. 0 5443 1090, 08 0579 2218 หรือ PWA Contact Center 1662 ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ กปภ.สาขาพะเยา จะเร่งดำเนินการซ่อมท่อและจ่ายน้ำประปาโดยเร็วที่สุด