มุมมองการทำงานร่วมกับ สำนักงาน คปภ. ในส่วนภูมิภาค กับดร. สมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

“สำหรับการประกันภัยไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในเมือง หรือพื้นที่ชนบท พื้นที่ที่มีความเจริญไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม หรือเกษตรกรรม มีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง สำหรับประชาชนทุกคนในการลดความเสี่ยง ในการดำรงชีวิตของตนเอง โดยการใช้ระบบประกันภัยซึ่ง ณ ขณะนี้ระบบประกันภัยในประเทศไทยนั้นได้ระดับมาตรฐานระดับนานาชาติ ระดับสากล มีสินไหมทดแทนที่เหมาะสมนอกจากนั้นแล้วทางรัฐบาลเองก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับค่าเบี้ยประกันไม่ให้สูงเกินไป  การดำเนินงานร่วมกับ คปภ. นั้นเมื่อมีการประชุมร่วมกับจังหวัดมีการให้ความรู้ในเรื่องการประกันภัยในมิติต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับเมือง เช่นเมืองที่เป็นเกษตร อาทิ จังหวัดร้อยเอ็ด  หรือจังหวัดอุบลราชธานี แม้กระทั่งจังหวัดขอนแก่นก็จะมีพื้นที่การเกษตรจึงขอชื่นชม สำนักงาน คปภ.ที่ได้มีการวางมาตรการต่าง ๆ  ได้เป็นอย่างดีในการที่จะลดความเสี่ยงในอาชีพด้านการเกษตร”

รับชมเนื้อหาทั้งหมดได้ที่