ม.เกริก เอกชนรายเดียวในไทยติดอันดับมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมระดับ 5 ดาว จาก QS World Ranking ประจำปี 2565

ม.เกริก เอกชนรายเดียวในไทยติดอันดับมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมระดับ 5 ดาว จาก QS World Ranking ประจำปี 2565 ด้านอธิการบดีตอกย้ำเดินหน้าต่อยอดจุดแข็งยกระดับการศึกษายุคใหม่ ทันสมัย เท่าทันสังคมโลก

ศ.ดร.นพ.กระแส  ชนะวงศ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก เปิดเผยว่า การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก โดยบริษัท QS Quacquarelli Symonds Limited ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีการให้ข้อมูลด้านการศึกษา รวมถึงจัดทำอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังจากประเทศอังกฤษ ได้แก่ QS World University Ranking และ QS Stars University Rating System ที่เป็นรูปแบบการประเมินผลทางการศึกษาและประสิทธิภาพการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ ซึ่งจะมีเกณฑ์การประเมินรวม 8 ด้าน และแบ่งเกรดเป็นระดับ 0–5 ดาว โดยในปี 2565 มหาวิทยาลัยเกริก ได้เข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับโลก กับ QS World Ranking และได้ผ่านการประเมินจาก QS Stars University Rating System ในภาพรวม (Overall) ได้รับคะแนนระดับ 5  เป็น “มหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมระดับ 5 ดาว” ที่ได้รับการรับรองจาก QS ในการจัดอันดับมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 1,200  แห่งทั่วโลก ซึ่งมีมหาวิทยาลัยที่ได้รับคะแนน 5 ดาว เพียง 83 แห่ง และมหาวิทยาลัยในเอเชีย มี 650 แห่งที่เข้าร่วมและได้รับคะแนน 5 ดาวเพียง 23 แห่งเท่านั้น

สำหรับประเทศไทยนั้น มหาวิทยาลัยที่ได้รับคะแนน 5 ดาว มีเพียง 2 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยเกริก ที่เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน โดยผลคะแนนมี 8 ด้าน ซึ่งคะแนนโดยรวมของมหาวิทยาลัยเกริกอยู่ในระดับ 5 ดาว ถึง 6 ประเภท ได้แก่ ด้านการสอน การจ้างงาน ความเป็นสากล การพัฒนาทางวิชาการ การเรียนออนไลน์ การสร้างการมีส่วนร่วม และได้รับ 3 ดาว 2 ประเภท ได้แก่ ความแข็งแกร่งของโปรแกรม MBA และความรับผิดชอบต่อสังคม

“การได้รับรางวัลดังกล่าวในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก ก็รู้สึกภูมิใจและต้องขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ร่วมกันพัฒนาจนทำให้สถาบันได้รับการยอมรับและถูกจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมระดับ 5 ดาว เป็น 1 ใน 2 แห่งของประเทศไทย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศทางด้านการศึกษาที่มาถูกทิศทางแล้ว อย่างไรก็ตาม ผลการประเมินจาก QS Stars ทำให้เห็นว่าเรามีจุดแข็งและจุดอ่อนด้านใดบ้าง เป็นโอกาสให้เราได้ทบทวนตัวเองแก้ไขในจุดบกพร่องและพัฒนาต่อยอดเสริมจุดแข็งให้แกร่งยิ่งขึ้นไปอีก” ศ.ดร.นพ.กระแส กล่าวย้ำ

 

สำหรับเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเกริกในระยะต่อไป จะต้องมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิมให้ทันสมัย ทันเหตุการณ์ พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรของวิทยาลัยนานาชาติ โดยขณะนี้ได้เตรียมหลักสูตรเสริม 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร Thai China ASEAN หลักสูตรการจัดการความปลอดภัย และหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำ ซึ่งทั้ง 3 หลักสูตรนี้มีความจำเป็นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตหลังจบการศึกษาได้เป็นอย่างดี เนื่องจากแค่การศึกษาหาความรู้ในตำราอย่างเดียวคงไม่พอ ต้องรอบรู้และเท่าทันโลก มหาวิทยาลัยเกริกจึงไม่หยุดที่จะพัฒนาสถาบันและบุคลากร เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ ควบคู่คุณธรรมและมีภาวะผู้นำตรงกับความต้องการของตลาดในยุคปัจจุบัน

ด้าน ว่าที่ร้อยตรี ดร. ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ/คณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเกริก กล่าวว่า ที่ผ่านมาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก ได้รับการยอมรับในเรื่องการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านกฎหมายจบออกไปช่วยเหลือสังคมจำนวนมาก ดังนั้น การได้รับรางวัล QS Stars ในครั้งนี้ก็ยิ่งพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเรามีศักยภาพทางด้านการเรียนการสอนที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ช่วยเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศได้ดีขึ้น ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกริกมีการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ หลักสูตรการสอนนานาชาติ โดยเฉพาะภาษาจีน ซึ่งไทยมีการลงทุนกับจีนจำนวนมาก การศึกษาภาษาจีนด้านกฎหมาย ด้านธุรกิจ ด้านเทคโนโลยีและที่เกี่ยวข้อง จะเป็นประโยชน์ในอนาคต

ดร.แสงชัย โสตถีวรกุล นายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยและประธานเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนภาคตะวันตก กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเกริก เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้สร้างเครือข่ายไปยังประเทศจีนและอาเซียน มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถสูงระดับมืออาชีพ ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในและนอกประเทศ มหาวิทยาลัยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการด้านการศึกษาอย่างกระตือรือร้น มีบทบาทโดยตรงในการผลิตบุคลากรที่มีความสามารถหลากหลายระดับสากล และมีการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งระหว่างประเทศจีนและไทย เนื่องในโอกาสที่ QS Stars ประเมินให้มหาวิทยาลัยเกริกเป็นสถาบันห้าดาวเพื่อความเป็นเลิศ จึงขอแสดงความยินดีและอวยพรให้กิจการของมหาวิทยาลัยเกริกเจริญก้าวหน้า ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมากมายต่อไป