ปิดจ็อบ! ‘ธนาคารน้ำใต้ดิน’ สมาคมประกันฯ ส่งมอบโครงการให้ มทร.อีสาน

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ส่งมอบโครงการ ‘ธนาคารน้ำใต้ดิน-ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร’ ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้ส่งมอบโครงการธนาคารน้ำใต้ดินและศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้

ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนประกันภัยพืชผล จำนวน 3,280,000 บาท ในการขุดบ่อน้ำธนาคารน้ำใต้ดินและจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบการจัดการน้ำใต้ดินในพื้นที่แห้งแล้งที่อยู่นอกเขตชลประทาน

และศูนย์การเรียนรู้ด้านการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงและพืชผลนอกฤดูกาลในภาคอีสาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก เจริญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นผู้รับมอบ

และได้รับเกียรติจาก ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ดฯ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา