สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบางปลาม้า ‘สูงสุมารผดุงวิทย์’ เปิดเวทีประชุมใหญ่สามัญประจำปี’65

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 นายเฉลิม ถาวรพานิช นายกสมาคมศิษย์เก่าบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” สุพรรณบุรี จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 พร้อมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ วิสัยทัศน์การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” สุพรรณบุรี ตามแนวทางของสมาคมฯ โดย ส.ส.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สุพรรณบุรี เขต 2 รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) นายกิจจา ชูประเสริฐ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมวิไล และ นางสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” ณ ห้องประชุม ดร.วินัย สารสุวรรณ

นายเฉลิม ถาวรพานิช กล่าวรายงานวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และรายการเงินสมาคมศิษย์เก่าฯ ปัจจุบันมียอดเงินในบัญชี 217,600.61 บาท พร้อมรายงานการแต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ ทั้งนี้ ประเภทสมาชิกของสมาคมศิษย์เก่าฯ มี 3 ประเภท คือ สมาชิกกิตติมศักด์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการคุณแก่สมาคมศิษย์ก่าฯ ซึ่งคณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมศิษย์เก่าฯ ต่อมาคือสมาชิกสามัญ ได้แก่ ศิษย์เก่าของโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” และสุดท้ายตือสมาชิกวิสามัญ ได้แก่ บุคคลทั่วไปที่สนใจขอสมัครเป็นสมาชิก และมีผลงานหรือให้การสนับสนุนด้านการศึกษาและกิจกรรมในโรงเรียน โดยอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร

จากนั้นเป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงวิสัยทัศน์การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนฯ เริ่มจาก รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ ให้ข้อคิดว่า การศึกษาป็นเครื่องมือของการพัฒนาคน ให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างสันติสุข การศึกษาจึงเป็นการรวมถึงการพัฒนาสติปัญญา ทัศนคติ อารมณ์ และร่างกายของมนุษย์ เนื่องจากการพัฒนาคนเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า แต่จะต้องพัฒนาคนให้มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และบ้านเมือง จึงจะประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมาย

“เคยอ่านบทความเกี่ยวกับการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพเทียบเท่ามหาวิทยาลัยระดับโลก จึงคิดว่า น่าจะนำข้อคิดเห็นของผู้ที่เขียนบทความดังกล่าวมาประยุกต์กับการพัฒนาโรงเรียน เช่น การจะพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนมัธยมชั้นนำต้องคัดเลือกครูที่ดี มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาเป็นครูของโรงเรียน เนื่องจากเจ้าของบทความให้ความสำคัญของการเลือกครูซึ่งเป็นเครื่องมืออันดับหนึ่งที่จะพัฒนาโรงเรียน ครูที่ดีจะต้องมีความรู้ รักงานวิชาการ อบอุ่นเป็นกันเองกับนักเรียน และให้ความร่วมมือกับการพัฒนาโรงเรียน”

รศ.ดร.ปรีชา ยังกล่าวอีกว่า ประการต่อมา โรงเรียนต้องคัดเลือกบุคคลที่มีคุณภาพเข้ามาเป็นนักเรียน หลักสูตรการศึกษาต้องทันสมัย ในยุคที่เทคโนโลยีการศึกษายังไม่ก้าวหน้าเช่นปัจจุบัน จุดศูนย์กลางของความรู้คือคุณครู ขณะที่ปัจจุบัน ข้อมูลและความรู้ต่างๆ สามารถสืบค้นได้จากอินเทอร์เน็ต ครูจึงหันมามีบทบาทในระดับที่สูงขึ้น ต้องทำหน้าที่ให้คำปรึกษาหรือเป็นโค้ชให้นักเรียนมากขึ้น สามารถทำให้นักเรียนพัฒนาทักษะของตัวเองให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆ มีความคิดในเชิงสร้างสรรค์ เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบต่อสังคม และเป็นคนมีคุณธรรม

ส.ส.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ กล่าวยกย่องโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” สุพรรณบุรี มีศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จและสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนเป็นจำนวนมาก ที่นี่จึงเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สถาบันที่เก่าแก่ของจังหวัดสุพรรณบุรี และเป็นสัญลักษณ์สำคัญของอำเภอบางปลาม้า และมีความเห็นตรงกับ รศ.ดร.ปรีชา ว่า การศึกษาคือการพัฒนาคน และคนก็จะไปพัฒนาประเทศชาติต่อไป โรงเรียนจึงมีความสำคัญในการเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมพัฒนาประเทศ

ส.ส.ณัฐวุฒิ ยังได้ให้ความเห็นถึงอุปสรรคทางการศึกษาว่า มีทั้งอุปสรรคชั่วคราว และอุปสรรคที่ดำรงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง อุปสรรคชั่วคราวได้แก่โรคโควิด-19 ที่ทำให้การศึกษาถดถอย การเกิดสงครามรัสเซีย-ยูเครน ถ้าไม่ลุกลามใหญ่โตโลกก็จะสงบลงได้ แม้แต่น้ำท่วมก็มีส่วนเนื่องจากส่งผลกระทบถึงรายได้ของเกษตรกรและลูกหลานของเกษตรกรที่ต้องมาโรงเรียน แต่ที่สำคัญที่สุดคืออุปสรรคที่ไม่เปลี่ยนแปลง ได้แก่ นโยบายที่ให้ความสำคัญด้านการศึกษา หรือนโยบายปฎิรูปการศึกษาโดยสิ่งที่สะท้อนให้ถึงอุปสรรคเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรมคืองบประมาณที่จัดสรรให้ด้านการศึกษา ซึ่งสวนทางกับค่าเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างมาก

ในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” สุพรรณบุรี นางสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา กล่าวถึงยุทธศาสตร์ในการทำงานว่า หลังเข้ามารับตำแหน่งเมื่อเดือนตุลาคม 2560 และเป้าหมายพัฒนาโรงเรียนเพื่อต่อยอดจากผู้บริหารเดิมที่เคยได้ทำไว้ จึงได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าในปี 2561 เพื่อจัดหาทุนพัฒนาปรับปรุงห้องสมุด มีเทคโนโลยีเพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้อย่างทันสมัย

“ปัจจุบันโรงเรียนมีนักเรียน  2,065 คน กลยุทธ์คือต้องทำงานวิชาการให้เข้มแข็ง เด็กจะต้องดีด้วยคุณธรรม มีการบริหารงานภายใต้เครือข่ายสมาคมครูผู้ปกครองฯ สมาคมศิษย์เก่าฯ มูลนิธิโรงเรียนฯ และชมรมครูเก่าโรงเรียนฯ พร้อมกับย้ำเสมอว่าต้องมีการทำงานเป็นทีม ทุกคนมีส่วนร่วม คุณครูต้องดำเนินงานตามกรอบที่ทางฝ่ายบริหารมอบนโยบาย เพื่อให้เป็นไปตามพันธกิจที่ว่า นักเรียนต้องมีศักยภาพตามมาตรฐานสากล ปลูกฝังคุณธรรมเพื่อให้เติบโตเป็นคนดี นำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญ และบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ อีกประการที่สำคัญคือต้องมีภาคีเครือข่ายช่วยกันสนับสนุน”

ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปลาม้า ยังได้กล่าวถึงอัตลักษณ์ของโรงเรียน การยิ้มไหว้ ทักทายกัน เป็นสิ่งที่ปลูกฝังกันมานาน วัฒนธรรมองค์กรนั้นเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง ร่วมสร้างชื่อเสียงสถาบัน ก้าวทันเทคโนโลยี ล้วนส่งผลให้โรงเรียนมีความเข้มแข็งในทุกภาคส่วน และได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนที่นี่

นายกิจจา ชูประเสริฐ ให้ความเห็นถึงแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนเพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติปี 2560-2579 เรื่องของการมีส่วนร่วม และการให้เด็กได้มีโอกาสเรียนในสิ่งที่ช่วยเพิ่มคุณภาพให้ตัวผู้เรียน ในฐานะที่เป็นประธานชมรมครูเก่า มีความพร้อมอย่างเต็มที่ที่จะมาช่วย พร้อมกับขอเชิญชวนให้ศิษย์เก่าของโรงเรียนมาร่วมด้วยช่วยกัน เนื่องจากมีศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนหลายท่าน  เป็นไอดอลที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนปัจจุบันได้  หรืออาจจะเชิญศิษย์เก่าที่มีความรู้มาช่วยสอนเรื่องของวิชาการเป็นพิเศษก็ได้เช่นกัน

สำหรับโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ในจังหวัดสุพรรณบุรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2471 โดยขุนสูงสุมารเขตต์ (เพล จุลโพธิ์) กำนันตำบลจระเข้ใหญ่ อำเภอบางปลาม้า ได้บริจาคทุนทรัพย์ส่วนตัว 4,000 บาท สร้างอาคารหลังแรกในที่ดินของราชพัสดุ บริเวณริมแม่น้ำท่าจีน ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นโรงเรียนประชาบาล และยกฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอ เปิดทำการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่อมาในปี 2516 ทางราชการพิจารณาเห็นว่า สถานที่คับแคบไม่เหมาะสมกับการจัดการศึกษา จึงจัดซื้อที่ดินและย้ายมาตั้งอยู่ริมทางหลวงสาย 304 (กรุงเทพฯ-สุพรรณบุรี) ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน บนเนื้อที่ 34 ไร่ 2 งาน

ในเดือนธันวาคม ปี 2564 ได้มีการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” สุพรรณบุรี อย่างเป็นทางการ เนื่องจากนายเฉลิม ถาวรพานิช เล็งเห็นว่า การเรียนการสอนของสถานศึกษาในปัจจุบัน ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี และการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปฏิบัติ จึงจะสามารถพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน และเกิดการพัฒนาในทุกด้านให้กับเยาวชนในท้องถิ่น รวมถึงในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการเห็นสมควรพิจารณาจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” สุพรรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี ระหว่างศิษย์เก่า ครูเก่า และโรงเรียน สนับสนุนและเผยแพร่ชื่อเสียงของโรงเรียน ส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน