ยื่น จ่าย จบ สะดวกกว่าเดิม เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ก็ยื่นรับเงินทดแทนได้

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่แพร่กระจายเพิ่มมากขึ้น สำนักงานประกันสังคมพร้อมปรับตัวให้ทันยุค ทันสมัย ลดขั้นตอน ลดความเสี่ยงในการเดินทาง และการสัมผัส จึงปรับปรุงการให้บริการผ่านระบบออนไลน์ ทำให้ผู้ประกันตนสะดวกสบายขึ้น โดยผู้ประกันตนสามารถใช้เอกสารใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนด (MOPH Certificate) เพื่อขอรับประโยชน์ทดแทนกับสำนักงานประกันสังคมได้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ และใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์และนำไปยื่นรับเงินทดแทน ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก

ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมออกเอกสารใบรับรองแพทย์ดิจิทัล ได้ที่เว็บไซด์กระทรวงสาธารณสุข http://mohpromt.moph.go.th/mpc/mophcertificate/ ซึ่งมีโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศประกอบด้วยโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน) โรงพยาบาลนอกสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทร.สายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง