ศิครินทร์ เคียงข้างคุณ แข็งแกร่งจากคนใน สู่ความประทับใจของทุกคน

แม้ Technology จะเข้ามามีบทบาทสักเพียงใดก็ตาม เราเชื่อว่าในอุตสาหกรรม Health and Hospitality  นั้น ข้อได้เปรียบที่ทรงพลังยังเป็นเรื่องของคน ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) และความฉลาดทางสังคม (SQ)  ยังคงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่  Technology เช่น AI ไม่สามารถทดแทนได้ง่ายๆ ศิครินทร์ซึ่งดำเนินการตามแนวทาง Sikarin Way บนหลักการนี้ เราจึงมุ่งสร้าง พัฒนา และรักษาให้คนของเรา มี DNA 4S เพื่อทำหน้าที่ส่งมอบบริการแก่ลูกค้า ให้ลูกค้าได้ประสบการณ์ที่ดี มั่นใจ และประทับใจ ศิครินทร์ เพื่อตอกย้ำว่า “ศิครินทร์เคียงข้างคุณ อย่างแท้จริง”

คุณสุรศักดิ์ สุตมาส ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหาร บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์ในการคัดคน สร้างคน และรักษาคนของศิครินทร์ ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความเชื่อว่าอุปนิสัย และทัศนคติที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร (Culture Fit) จะต้องมาก่อนเป็นลำดับแรก และเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด ในการสร้างคนให้มี DNA แบบศิครินทร์

มาตรฐานคุณภาพระดับโลก คือรากฐาน

เราตระหนักอย่างสูงสุดว่า “สุขภาพของทุกๆ คน ไม่ใช่สิ่งที่จะนำมาฝึกลองผิดลองถูกได้” เราจึงมุ่งมั่นที่จะให้ศิครินทร์เป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัย และมีระบบการรักษาพยาบาลที่มีความน่าเชื่อถือในระดับนานาชาติ” ดังนั้นในปี 2553 เราจึงได้นำระบบมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลระดับโลก JCI มาประยุกต์ใช้ และได้รับการรับรอง JCI (Joint Commission International) เป็นมาตรฐานรับรองคุณภาพโรงพยาบาลที่ได้รับการเชื่อถือสูงสุดทั่วโลก ซึ่งออกรับรองโดยองค์กรอิสระของประเทศสหรัฐอเมริกา และในปี 2557 ศิครินทร์ได้ต่อยอดการขอรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลระดับโลก JCI ขึ้นอีกระดับ โดยขอรับรองการเป็นผู้เชี่ยวชาญทางคลินิกรายโรค หรือ CCPC (Clinical Care Program Certificate) ซึ่งประกอบด้วยโรคหลอดเลือดสมองตีบอุดตัน โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน และโรคเบาหวาน “การผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับโลกทั้ง 2 ระบบดังกล่าวนี้ นอกจากเป็นสัญลักษณ์สะท้อนความปลอดภัยของผู้ป่วยแล้ว ยังแสดงให้เห็นศักยภาพของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนากระทั่งสามารถใช้ International Best Practices ได้ครบทุกด้าน และทุกกระบวนการ” ทำให้โรงพยาบาลศิครินทร์ได้รับความมั่นใจจากบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญ และได้รับความเชื่อถือจากผู้รับบริการไม่เฉพาะคนไทย แต่ยังรวมถึงผู้ป่วยทั่วโลกด้วย

Sikarin Way สร้างคนให้มี DNA ศิครินทร์ ต่อยอดมาตรฐานโลก

การนำพนักงานเข้าถึงมาตรฐานระดับโลก เป็นความท้าทายทำให้ต้องมีระบบการพัฒนา และการบริหารทรัพยากรบุคคลชั้นยอด ศิครินทร์นับเป็นองค์กรหนึ่งที่ใช้ทั้งกลยุทธ์ ทรัพยากร และเครื่องมือด้านทรัพยากรมนุษย์ที่เชื่อถือได้ระดับสากล เพื่อทำความเข้าใจกับคุณลักษณะ (Personality) ของพนักงานที่เหมาะสมที่สุดกับศิครินทร์ “เรามีกระบวนการในการสร้างและพัฒนา เพื่อให้ได้พนักงานที่มี DNA ที่เฉพาะเจาะจงเป็นของเรา เรากำหนดคุณค่าร่วม หรือวัฒนธรรมศิครินทร์ (Sikarin Way : 4S)” อย่างระมัดระวัง ซึ่งคุณค่าร่วมนี้ได้ถูกปรับขึ้นเป็นพฤติกรรมที่ของคนศิครินทร์จะสามารถแสดงออกได้ ดีกว่า ลึกกว่า และสม่ำเสมอกว่าคนทั่วๆ ไป ทั้งนี้ Sikarin Way มีองค์ประกอบ 4 ประการ คือ

Culture Fit Test คัดเลือกคนที่กลมกลืนกับ 4S เท่านั้น

พฤติกรรม (Behavior) เป็นสิ่งที่เราสังเกตเห็นได้เหมือนภูเขาน้ำแข็งส่วนที่อยู่เหนือน้ำ ส่วนอุปนิสัย (Personality) คือ ส่วนที่อยู่ใต้น้ำซึ่งมองไม่เห็น แล้วเป็นปัจจัยกำหนดพฤติกรรม

“ศิครินทร์จึงให้ความสำคัญกับการคัดเลือกอุปนิสัย เป็นลำดับแรกและให้ความสำคัญที่สุด โดยใช้เครื่องมือ Adaptive Employee  Personality Test เป็นเครื่องมือในการทดสอบเพื่อกรองคนที่มีอุปนิสัยที่เข้าได้ (Fit) กับ  Sikarin Way  หรือ 4S เท่านั้น” จึงจะได้รับโอกาสให้ทดสอบด้านอื่นๆ ต่อไป “บนหลักการที่ว่าความรู้ ความสามารถ เราฝึกฝนได้ภายหลัง แต่อุปนิสัยเปลี่ยนได้ยาก เราจึงต้องเลือกให้ถูก (Culture Fit) ตั้งแต่แรกเข้ามา” จึงจะรักษาความเข้มข้นของวัฒนธรรมเอาไว้ได้อย่างยั่งยืน เมื่อรับเข้ามาแล้วจึงเข้าสู่กระบวนการสร้างคน และรักษาคนต่อไป ส่วนคนที่ไม่ใช่แต่หลุดเข้ามาในระบบก็จะฝืนไม่ไหว และถูกระบบคัดออกไปเอง

Sikarin Academy  เครื่องมือพัฒนาคนศิครินทร์จากรุ่นสู่รุ่น

ศิครินทร์ได้ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี (CBS : Chulalongkorn Business School) ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และศักยภาพของบุคลากรในด้านการบริหารจัดการ และตอกย้ำ Sikarin Way “เราได้จัดตั้ง Sikarin Academy ขึ้นเพื่อเป็นสถาบันที่ช่วยพัฒนาพนักงานทุกระดับอย่างเป็นระบบ โดยได้รับการสนับสนุนจาก Business School ชั้นนำระดับนานาชาติ” Sikarin Academy จะช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งการสร้างผู้นำ และการสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Sikarin Way) ที่นำไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืน  Sikarin Academy จึงเป็นเครื่องมือที่พัฒนาคนศิครินทร์อย่างเป็นระบบ และจะช่วยส่งผ่าน DNA ในแบบศิครินทร์จากรุ่นสู่รุ่น ทั้งนี้ศิครินทร์เชื่อว่านอกจากความรู้ความสามารถที่ได้รับการพัฒนาขึ้นแล้ว ในอนาคตไม่ว่าบุคคลเหล่านั้นจะยังคงเป็นพนักงานของศิครินทร์หรือไม่ก็ตาม แต่จะเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมได้ตลอดไป ศิครินทร์จึงถือเป็นเครือโรงพยาบาลเอกชนแรกในประเทศไทยที่ได้จัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรขึ้นอย่างเป็นทางการ เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืนจากภายใน

การสร้างผู้นำแบบศิครินทร์ เก่งคน เก่งงาน กล้าเปลี่ยน

ผู้นำไม่ได้หมายถึงเฉพาะผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น แต่หมายถึงผู้บริหารในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับหัวหน้างาน ระดับสายงาน กระทั่งระดับกลุ่มธุรกิจ “เราได้กำหนด และออกแบบความสามารถหลักของผู้นำ (Leadership Competency) ซึ่งเปรียบเสมือน DNA ของผู้นำที่ชี้ความสำเร็จของศิครินทร์” คุณสุรศักดิ์กล่าว สำหรับศิครินทร์ ผู้นำของเราจะมีความสามารถหลัก (Sikarin Leadership Competency) 3 ด้านคือ “ผู้นำสร้างคน ผู้นำการเปลี่ยนแปลง และผู้นำมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์ ความสามารถหลักทั้ง 3 ด้าน ได้ถูกนำมากลั่นกรอง ทดสอบ (Validation) และปรับใช้ในหลายมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมิติด้านความสามารถในการแข่งขันนั้น (Competitiveness Capability) ได้รับการตอกย้ำเป็นพิเศษ เพราะในที่สุดแล้ว องค์กรจะต้องสร้างผู้นำที่พร้อมจะแข่งขันได้ในทุกบริบท

นอกจากนั้น ความสามารถหลักดังกล่าวถูกนำไปใช้ในการคัดเลือก Successor การบริหารค่าตอบแทน รวมทั้งใช้สำหรับการออกแบบหลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร ซึ่งเราวาง Roadmap ในการพัฒนาผู้บริหารไว้ 3 หลักสูตรหลัก ครอบคลุมทั้งด้านการจัดการธุรกิจ และการพัฒนาผู้นำด้วย

X-Y-Z หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารศิครินทร์ที่ครบเครื่อง

ในโลก VUCA บริบทเปลี่ยนทุกวินาที หากเราต้องการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการให้ทัน หรือให้ล้ำหน้าการเปลี่ยนแปลง การใช้ประสบการณ์เดิมๆ หรือการพึ่งพาความรู้จากภายในองค์กรเพียงแหล่งเดียวนับว่าไม่เพียงพอ Business School ระดับโลกยังเป็นแนวทางการสร้างความร่วมมือที่สำคัญยิ่ง “ศิครินทร์ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจาก Chulalongkorn Business School (CBS) เป็นผู้ร่วมในการออกแบบ และบริหารหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารที่โดดเด่น และสอดคล้องกับ Sikarin Way ถือเป็นหลักสูตรเรือธง (Signature) ของผู้บริหารศิครินทร์โดยเฉพาะ โดยแบ่งออกเป็น 3 หลักสูตรหลัก ดังนี้

  • Sikarin Xcellent หลักสูตรพัฒนา สร้างผู้บริหารให้เข้าใจโครงสร้าง หน้าที่และกระบวนการบริหารธุรกิจ เพื่อสร้างความพร้อมในการเข้ามาทำหน้าที่บริหารในระดับตำแหน่งต่าง ๆ
  • Yard of Directors หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารให้มี DNA ของการนำแบบศิครินทร์ คือ นำสร้างคน นำการเปลี่ยนแปลง และนำมุ่งผลสัมฤทธิ์
  • Zone of Advance หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงให้มีความสามารถด้านการสร้างพันธมิตร และการสร้างช่องทางเพิ่ม Value ให้องค์กร และสร้างองค์กรสู่ความยั่งยืนในอนาคต

หลักสูตร Signature ของ Sikarin Academy นี้เป็นยุทธวิธีสำคัญของศิครินทร์ในยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลง และ

ศิครินทร์มีโอกาสในการเจริญเติบโตอีกมากมาย เพื่อให้บุคลากรระดับบริหารมีความสามารถเท่าทัน และดำรงความเป็น ศิครินทร์ได้ต่อไปในอนาคต

ผลลัพธ์ที่จับต้องได้ : ศิครินทร์ สถานที่ทำงานในดวงใจของไทย

จากการคัดเลือกพนักงานที่มี DNA แบบเดียวกัน ตามด้วยการบ่มเพาะอย่างเข้มข้นด้วยวัฒนธรรม 4S พร้อมกับพัฒนาผู้นำให้มีความสามารถหลัก (Leadership Competency) ด้านผู้นำสร้างคน (Grower) ผู้นำเปลี่ยนแปลง (Change Leader) และผู้นำมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Mission Achiever) ทุกองค์ประกอบล้วนเกื้อหนุนให้คนศิครินทร์มีความผูกพันธ์ระดับสูงต่อองค์กร พูดถึงองค์กรในทางที่ดี มุ่งหวังจะอยู่กับองค์กรในระยะยาว และมุ่งมั่นสร้างผลงานที่ดีเลิศให้องค์กร ในปี 2564 ศิครินทร์จึงได้รับรางวัล Thailand Best Employers Award ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบโดย 2 องค์กรได้แก่ Kincetric ผู้ให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลระดับโลก และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และในปีเดียวกันยังได้รับรางวัล Pathway Designated ของ American Nurse Credentialing Center (ANCC) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่โรงพยาบาลที่มีมาตรฐาน ด้านการจัดการสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานของพยาบาล (Positive Nursing Workplace Excellence) ส่งผลให้พนักงานมีความผูกพันกับองค์กร และส่งมอบคุณภาพการพยาบาลที่ดีที่สุดแก่ผู้รับบริการ

รางวัลด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมุษย์ทั้งสองรางวัลเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จของการบริหารจัดการคนของศิครินทร์ที่ทำได้อย่างโดดเด่น และยั่งยืน”

โควิด 19 บทพิสูจน์ ความแข็งแกร่งของแบรนด์ และความมุ่งมั่นใน “ศิครินทร์ เคียงข้างคุณ”

การระบาดของโรคโควิด 19 ในปี 2562 นับว่าแตกต่างจากวิกฤตที่เคยเผชิญมา เพราะเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสังคมอย่างกว้างขวางยาวนานทั่วโลก บริษัทมากมายต้องปิดกิจการลง บางรายต้องเลิกจ้าง หรือลดเงินเดือนพนักงานฯลฯ บรรยากาศของความวิตกกังวลได้ขยายไปทั่ว “ในห้วงวิกฤตดังกล่าว ศิครินทร์ได้ตัดสินใจนโยบายด้าน HR ไปหลายเรื่อง ซึ่งถือเป็นบทเรียนที่สำคัญ และตอกย้ำวัฒนธรรมความเป็นศิครินทร์ได้อย่างชัดเจน” ตัวอย่างเช่น

  1. ออกนโยบายไม่เลิกจ้าง และไม่ลดค่าจ้างพนักงาน แต่ขอให้ทุกคนร่วมมือกับบริษัทอย่างเต็มที่
  2. จัดสมดุลกำลังคนเสียใหม่ Upskills และ Reskills เสริมสร้างความรู้ ความชำนาญเพิ่มเติม รวมถึงการ Relocation พนักงานของแต่ละสาขา
  3. ผลักดัน HR Digitalization เต็มรูปแบบ ต่อยอด Online HR Platform ที่มีอยู่ แต่เพิ่มเติมให้ทุกกระบวนการของ HR อยู่ในรูป Online ที่เข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา
  4. ออกนโยบายด้านการดูแล และช่วยเหลือพนักงาน ทั้งจัดหาอาหารที่สะอาด การเดินทาง และที่พักที่ปลอดภัย
  5. การจัดหาวัคซีน รวมถึงการดูแลรักษาพนักงาน และครอบครัวที่เจ็บป่วยด้วยโรคโควิด 19 อย่างเต็มที่ และทันท่วงที

นโยบายเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องใหม่ ในช่วงต้นที่ดำเนินการ ก็เกิดความขลุกขลักบ้าง แต่ด้วยที่เรามี DNA เดียวกัน

ยึดมั่นในค่านิยมร่วม Sikarin Way เรื่องยาก ๆ ทั้งหลายก็สามารถทำให้เกิดขึ้นได้รวดเร็ว ดังนั้นคำพูดที่ว่า “ศิครินทร์ เคียงข้างคุณ จึงเป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้อย่างแท้จริงแม้ในช่วงวิกฤต มองอีกมุมหนึ่งวิกฤตในครั้งนี้ช่วยเสริมให้วัฒนธรรม และองค์กรของเราเข็มแข็งเพิ่มขึ้น” และความแข็งแกร่งนี้เอง ก็กลายเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนศิครินทร์นำส่งต่อการปกป้องที่เปี่ยมด้วยความจริงใจ แก่ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ผู้รับบริการ และสังคมไทย สร้างความประทับใจ และความเชื่อมั่น ไว้วางใจ ได้มากมายอย่างในช่วงที่ผ่านมา