โรงพยาบาลเมดพาร์คและบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สร้างความร่วมมือการให้บริการทางการแพทย์

คณะผู้บริหาร รพ. เมดพาร์ค นำโดย ศ.นพ.สิน อนุราษฎร์ พร้อมด้วย นพ. พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช ร่วมต้อนรับ ผู้บริหาร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  และคุณสุชาติ ระมาศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารศักยภาพองค์กรและธรรมาภิบาล ในการลงนามสัญญาการให้บริการทางการแพทย์แก่พนักงานของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และครอบครัว

โรงพยาบาลเมดพาร์คพร้อมที่จะเป็นโรงพยาบาลที่ดูแลบุคลากรของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  ด้วยแพทย์ผู้ชำนาญการจากหลากหลายสาขาควบคู่กับเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งการพัฒนาและสนับสนุนการวิจัยของแพทย์อย่างต่อเนื่อง ตามวิสัยทัศน์ที่จะมุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์เฉพาะทาง “โรคยากซับซ้อน” และเป็นจุดมุ่งหมายในการรักษาของผู้ป่วยในประเทศรวมถึงเอเชียอาคเนย์

ความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับบริษัท ปตท. ในการเข้ารับการรักษาและการบริการเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของ ปตท. ในด้านการดูแลสวัสดิการให้กับพนักงานและครอบครัวและถือเป็นจุดเริ่มต้นในการต่อยอดไปยังความร่วมมือด้านการรักษาพยาบาลระหว่าง โรงพยาบาลเมดพาร์ค และพนักงานและครอบครัว บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ต่อไป