ซีพีเอฟ มอบรางวัลสามประโยชน์สู่ความยั่งยืน ประจำปี 2564 หนุนพนักงานตอบแทนสังคม

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน ) หรือ ซีพีเอฟ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้กลยุทธ์ 3 เสาหลักสู่ความยั่งยืน ได้แก่ อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และ ดินน้ำป่าคงอยู่ พร้อมทั้งสร้างความตระหนักและส่งเสริมพนักงานมีส่วนร่วมตอบแทนสังคม ดูแลชุมชนรอบสถานประกอบการ ผ่านการดำเนินโครงการต่างๆ และมอบรางวัลโครงการสามประโยชน์สู่ความยั่งยืนแก่โครงการที่โดดเด่น ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อคัดเลือกโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีแนวปฏิบัติที่ดี สามารถนำผลไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

โดยในวันนี้ (10 มิถุนายน 2565 ) บริษัทฯได้จัดพิธีมอบรางวัลสามประโยชน์สู่ความยั่งยืน ประจำปี 2564 ให้กับพนักงานที่ส่งโครงการเข้าประกวด และได้รับรางวัลรวม 67 โครงการ แบ่งเป็น รางวัลยอดเยี่ยม 8 โครงการ รางวัลดีเด่น 21 โครงการ รางวัลชมเชย 34 โครงการ และรางวัล Recognition 4 โครงการ โดยมีนายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ในรูปแบบออนไลน์

นายประสิทธิ์ กล่าวแสดงความยินดีและขอบคุณในความมุ่งมั่นและความเสียสละของพนักงาน ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆ ให้สังคม พัฒนาโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม ทำให้พื้นที่นั้นๆดีขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมาก พร้อมทั้งย้ำด้วยว่า

เราอยู่ร่วมกันในสังคม ต้องมีส่วนอย่างยิ่งในการช่วยเหลือสังคม ถ้าตัวเราดี บริษัทดี สังคมก็จะดีไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปัจจุบันการทำธุรกิจสำเร็จอย่างเดียวไม่เพียงพอ บริษัทฯ มีการพัฒนาสินค้าและออกสินค้าใหม่ที่ดี มีคุณภาพ แต่ก็เป็นที่คาดหวังของสังคม และผู้บริโภคสูงกว่านี้ ซึ่งพนักงานมีส่วนอย่างมากในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร สร้างสังคมที่ดี เป็นทูตของบริษัทที่จะนำแนวคิด ความตั้งใจจริง ตั้่งใจดี หวังดีต่อชุมชน ทำให้ชุมชนต่างๆดี เข้าไปในแต่ละพื้นที่

สำหรับโครงการที่ได้รับรางวัลสามประโยชน์สู่ความยั่งยืน ประจำปี 2564 ทั้งหมด 67 โครงการ ประกอบด้วย รางวัลยอดเยี่ยม 8 โครงการ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย รางวัลยอดเยี่ยมด้านอาหารมั่นคง 2 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการ CPF …IMM SOOK Learning Center By Banmaisamrong School 2. โครงการกระเทียมโมเดล ซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูก อนาคต รางวัลยอดเยี่ยมด้านสังคมพึ่งตน 4 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการปุ๋ยอินทรีย์นาโนสู่การท่องเที่ยว “บ้านธรรมชาติล่างโมเดล” 2. โครงการ “สร้าง สาน สุข วิถีชุมชน” ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านซับรวงไทร จังหวัดชัยภูมิ 3. โครงการน้ำดื่มชุมชน และ 4. โครงการปุ๋ยเปลือกไข่สู่ชุมชนและเกษตรกร และรางวัลยอดเยี่ยมประเภท ส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงาน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ CPer โลหิตเอื้ออาทร (CPer’s BLOOD SHARING BANK) CPF ประเทศเวียดนาม และโครงการปลดหนี้สร้างสุขของธุรกิจสุกร

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ พิจารณามอบรางวัล Recognition แก่ 4 โครงการที่เป็นแบบอย่างที่ดี ในการดำเนินงานอย่างมีแบบแผน มีกรอบการขับเคลื่อนที่ชัดเจน เป็นแผนยุทธศาสตร์ของการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ 1. โครงการ กองทุน ซี.พี. เวียดนาม เพื่อการกุศล ของซีพี เวียดนาม 2.โครงการ ESR Spirit – Leave no colleague far behind ของซีพี เวียดนาม 3.โครงการ Feed Love &Trust และ 4.โครงการ Agro Feed Green Business ของธุรกิจอาหารสัตว์บก

การมอบรางวัลในครั้งนี้ เป็นปีแรกที่มีการพิจารณา CSR Pitching Contest 2021 เพื่อมอบเงินรางวัลให้โครงการนำไปต่อยอดให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รางวัลระดับ Gold Pitch ได้แก่ โครงการ “น้ำดื่มชุมชน” จากโรงเพาะฟักลูกกุ้ง (ตราด) ธุรกิจสัตว์น้ำ รางวัลระดับ Bronze Pitch ได้แก่ โครงการ Waste to Value… สู่ธนาคาร (ขยะ) รักษ์โลก จากโรงเพาะฟักลูกกุ้ง (ตราด) ธุรกิจสัตว์น้ำ รางวัล Popular Pitch 4 โครงการ ได้แก่ โครงการปุ๋ยอินทรีย์นาโนสู่การท่องเที่ยว “บ้านธรรมชาติล่างโมเดล” จากโรงเพาะฟักลูกกุ้ง (ตราด) ธุรกิจสัตว์น้ำ โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงวัยชุมชนเวียงยอง ด้วยกายอุปกรณ์ ธุรกิจอาหารสัตว์บก โครงการแหล่งเรียนรู้ ซีพีเอฟ อิ่มสุขปลูกอนาคต : โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว การผลิตอาหารตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ธุรกิจไก่เนื้อ และโครงการ CPF IMM SOOK Learning Center By Banmaisamrong school ธุรกิจไก่เนื้อ ./